Tài sản góp vốn là gì

Tài sản góp vốn là gì

Tài sản góp vốn là gì? Tải sản góp vốn là gì: “Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài …

Read More »

Biên bản họp hội đồng cổ đông

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước …

Read More »

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thẩm quyền ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thẩm quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội …

Read More »

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định …

Read More »

Họp đại hội đồng cổ đông

hop dai hoi dong co dong

Mời họp Đại hội đồng cổ đông Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty …

Read More »

Thẩm quyền triệu tập họp hội đồng cổ đông

Họp hội đồng cổ đông

 Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông? Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như sau: Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội …

Read More »

Cổ tức là gì

Cổ tức là gì

Cổ tức là gì? Khoản 3 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Cổ tức có thể được trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu.” Khi công việc …

Read More »

Cách tra cứu mẫu dấu doanh nghiệp

Tra cứu mẫu dấu

Con dấu của doanh nghiệp Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về con dấu doanh nghiệp như sau: Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau …

Read More »

Quy định về mua lại cổ phần

Điều kiện thanh toán và xử lý cổ phần được mua lại

 Mua lại cổ phần là gì Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông là gì Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có …

Read More »