Home / admin

admin

Thông tư Số: 56/2015/TT-BGTVT

thong-tu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 56/2015/TT-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015 THÔNG TƯ Quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do …

Read More »

Thông tư Số: 14/2015/TT-BTP

thong-tu

BỘ TƯ PHÁP Số: 14/2015/TT-BTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015 THÔNG TƯ Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp ______________________ Căn cứ Luật Thi đua, khen …

Read More »

Thông tư Số: 159/2015/TT-BTC

thong-tu

BỘ TÀI CHÍNH Số: 159/2015/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2015 THÔNG TƯ Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng …

Read More »

Thông tư Số: 16/2015/TT-NHNN

thong-tu

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Số: 16/2015/TT-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Thống …

Read More »

Thông tư Số: 57/2015/TT-BGTVT

thong-tu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 57/2015/TT-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015 THÔNG TƯ Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và …

Read More »

Thông tư Số: 39/2015/TT-BNNPTNT

thong-tu

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số: 39/2015/TT-BNNPTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015 THÔNG TƯ Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các …

Read More »

Thông tư Số: 01/2015/TTLT-VPCP-BNV

thong-tu

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ – BỘ NỘI VỤ Số: 01/2015/TTLT-VPCP-BNV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ …

Read More »

Khóa học kế toán thuế

hoc-ke-toan-tong-hop

Bạn chưa biết cách hoặc chưa thực hành nhiều về cách kê khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân và tạm tính thuế thu nhập cá nhân, làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân và quyết …

Read More »