Báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục tiểu học theo thông tư 17

http://sogd.hanoi.gov.vn/van-ban/mau-bao-cao-tu-danh-gia-truong-tieu-hoc-theo-tt-17-cm1102-6992.aspx

http://c12tanthuan1.vinhthuan.edu.vn/bao-cao-tu-danh-gia-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc.html

 

 

 

 

 

 

Tag: các minh chứng trường tự đánh giá violet