Home / Tổng hợp / Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư

Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư

Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư

  1. Chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư

Các nhà đầu tư muốn thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam thì phải chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. Việc chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư, năng lực tài chính của nhà thầu là một thủ tục rất quan trọng, chứng minh năng lực tài chính là để đảm bảo các nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính về tiền, về kỹ thuật, về máy móc, về nhân sự…. để thực hiện dự án đầu tư. Chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư, năng lực tài chính của nhà thầu được thực hiện bằng cách nhà đầu tư báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do các nhà đầu tư tự lập và cam kết về tính trung thực những thông tin được nhà đầu tư đưa ra trong báo cáo năng lực tài chính. Nhận thức được tầm quan trọng của năng lực tài chính của nhà đầu tư, nên pháp luật về đầu tư có quy định trong hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư phải có báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư: Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Báo cáo năng lực tài chính của nhà thầu

  1. Mẫu cam kêt năng lực tài chính của nhà đầu tư

Nhà đầu tư có thể làm mẫu cam kết năng lực tài chính theo mẫu cam kết năng lực tài chính dưới đây:

BÁO CÁO

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

 

…………………………, ngày …. tháng …. năm …..

KÍNH GỬI:  ………………………

Nhà Đầu tư:

CÔNG TY …………………
Số đăng ký kinhdoanh  …………………
Số đăng ký tập đoàn  …………………
Địa chỉ  …………………
Đăng ký tại  …………………
Người đại diện theo pháp luật  …………………
Chức vụ  …………………
Quốc tịch  …………………
Địa chỉ thường trú  …………………
Ngày sinh  …………………
Hộ chiếu số  …………………
Ngày cấp  …………………
Ngày hết hạn  …………………
Nơi cấp  …………………
Chỗ ở hiện nay  …………………

 

Chúng tôi đầu tư dự án tại Việt Nam với nội dung sau:

Dự án “DỰ ÁN  …………………”

Vốn Đầu tư để thực hiện dự án: là  …………………USD ( …………………Đô la Mỹ) tương đương với  …………………VNĐ ( …………………Đồng), trong đó:

Vốn góp thực hiện dự án là  …………………USD ( …………………Đô la Mỹ) tương đương với  …………………VNĐ ( …………………Đồng) (tỉ giá ngoại hối dự kiến là: 1USD =  …………………VNĐ) sẽ được thực hiện trong vòng 90 kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đầu tư. Chúng tôi xin gửi kèm theo đây xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng và………….để chứng minh năng lực tài chính.

Khoản vốn đầu tư còn lại:  ………………… USD ( …………………đô la Mỹ) tương đương:  ………………… VND ( …………………đồng) sẽ được huy động từ các tổ chức tín dụng hoặc nhận hỗ trợ từ nhà đầu tư theo tiến độ và nhu cầu thực hiện dự án.

Chúng tôi cam kết có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án này và chịu trách nhiệm với cam kết của mình cũng như chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam

  THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CHO NHÀ ĐẦU TƯ

 

 …………………

 

Gọi Ngay!