Home / Tổng hợp / Bầu dồn phiếu theo luật doanh nghiệp 2014

Bầu dồn phiếu theo luật doanh nghiệp 2014

Bầu dồn phiếu luật doanh nghiệp 2014  
Khoản 3 Điều 144 luật doanh nghiệp 2014 quy định về bầu dồn phiếu như sau:

“Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.”

Nguyên tắc bầu dồn phiếu

Như vậy, bầu dồn phiếu luật doanh nghiệp 2005 không còn là quy định bắt buộc nữa mà nó chỉ được áp dụng khi điều lệ công ty cổ phần không có quy định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Nguyên tắc bầu dồn phiếu mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Quy định này nhằm mục đích bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty. Tuy nhiên, nguyên tắc bầu dồn phiếu không còn là nguyên tắc bắt buộc khi bầu thành viên hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát mà nó chỉ được tiến hành khi điều lệ công ty không có quy định khác.

 

Gọi Ngay!