Biên bản họp Hội đồng quản trị cổ phần

Biên bản họp Hội đồng quản trị cổ phần

Hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến hành họp để biểu quyết thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cũng giống như cuộc họp đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp hội đồng quản trị của công ty cổ phần phải được ghi biên bản. Biên bản họp hội đồng quản trị là căn cứ để chứng minh các quyết định tại cuộc họp đã được hội đồng quản trị thông qua, trong một số trường hợp, công ty cổ phần phải nộp kèm biên bản họp hội đồng quản trị tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần và hướng dẫn cách ghi biên bản họp hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

 1. Hình thức biên bản họp hội đồng quản trị

Biên bản họp HĐQT được ghi dưới dạng văn bản và có thể được ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

Biên bản họp HĐQT phải được lập bằng tiếng việt, nếu cần có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài hoặc được lập song ngữ gồm tiếng việt và tiếng nước ngoài

anh  bổ  giám  đốc  bán  sản  bất  thường  bầu  mẫu  tnhh  lợi  nhuận  chất  lượng  đóng  dấu  doc  download  góp  vốn  gì  tác  xã  tịch  ngân  hàng  lần  thứ  nhất  đầu  thanh  tscđ  làm  mới  mấu  sổ  trích  việc  mở  khoản  vay  vingroup  bộ  giao  ban  viết  giữa  chấp  đảng  chi  tháng  tổ  trưởng  đoàn  dân  phố  đình  đất  đai  hòa  giải  mầm  non  phụ  huynh  cuối  năm  học  sinh  hay  khoa  kiểm  tra  lớp  lop  5  9  cán  chuyên  môn  tiểu  nhóm  nữ  phòng  phu  sư  phạm  thôn  uỷ  đơn  vị  xóm  kho  an  sông  hồng  báo  cáo  chế  cấu  trúc  mô  nghệ  getfly  mềm  cybersoft  tiền  lương  kỳ  tri  k&m  khái  niệm  kế  toán  thu  pháp  nguồn  nhân  m  talent  ở  nam  chức  năng  web  hà  đồ  cao  hkt  máy  xây  dựng

 1. Nội dung Biên bản họp đội đồng quản trị

Biên bản họp HĐQT công ty cổ phần có các nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

– Mục đích, chương trình và nội dung họp;

– Thời gian, địa điểm họp;

– Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;

– Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;

– Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;

– Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

– Các vấn đề đã được thông qua;

– Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản.

 1. Hiệu lực của Biên bản họp hội đồng quản trị

Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

Như vậy, biên bản họp đội đồng quản trị được coi là hợp lệ khi được lập theo hình  thức và có đầy đủ nội dung theo quy định trên.

Lưu ý: Trong  hồ sơ thay đổi nội dung đăng  ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần, khi thay đổi những nội dung đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông doanh nghiệp phải nộp kèm biên bản họp đại hội đồng cổ đông, khi thay đổi những nội dung đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị, công ty cổ phần phải nộp kèm biên bản họp hội đồng quản trị.

Các công ty cổ phần có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc tư vấn về biên bản họp hội đồng quản trị hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn cụ thể và cung cấp dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần.

0934562586