Home / Tổng hợp / Cán bộ đảng viên thành lập công ty

Cán bộ đảng viên thành lập công ty

Công nhân viên chức, cán bộ nhà nước có được tham gia thành lập công ty không ?

Theo Khoản 2, 3 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 quy định

Như vậy công nhân viên chức, cán bộ nhà nước không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên, bạn có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh

Theo khoản 3 Điều 14 Luật viên chức về quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định: “Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư

Đảng viên có được thành lập công ty không ?

Quy định tại Điều 1 Quyết định 15/QĐ-TW

Điều 1: Những quy định chung

1- Quy định này áp dụng đối với mọi đảng viên làm kinh tế tư nhân, đảng viên có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân (sau đây gọi chung là doanh nghiệp).

2- Đảng viên làm kinh tế tư nhân phải trực tiếp tham gia lao động (lao động quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh; lao động kỹ thuật hoặc lao động chân tay); có quyền kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm; phải gương mẫu và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Vậy nên việc đảng viên thành lập công ty là hoàn toàn có thể

Tag: viên chức có được thành lập doanh nghiệp không, công chức nhà nước có được thành lập công ty

Gọi Ngay!