Home / Tổng hợp / Chào bán cổ phần

Chào bán cổ phần

  1. Cổ phần là gì?

Luật Doanh nghiệp không đưa ra khái niệm cổ phần là gì mà chỉ có quy định: “Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần”.

Có thể hiểu khái niệm cổ phần là phần vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau, là phần vốn nhỏ nhất của Công ty cổ phần. Và những người sở hữu cố phần được gọi là cổ đông, cổ đông có quyền lợi tương ứng với loại cổ phần mà họ sở hữu. Từ khái niệm cổ phần có thể rút ra có nhiều loại cổ phần khác nhau trong công ty cổ phần.

cổ phần là gì

  1. Có các loại cổ phần gì theo quy định của pháp luật ?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thì ngoài cổ phần phổ thông mà công ty cổ phần bắt buộc phải có thì Công ty cổ phần còn có thể có các loại cổ phần ưu đãi như: cổ phần ưu đãi biểu quyết; cổ phần ưu đãi cổ tức; cổ phần ưu đãi hoàn lại; cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi, cổ phần ưu đãi có thể chuyển đồi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

  1. Chào bán cổ phần như thế nào

Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ. Công ty cổ phần có thể chào bán cổ phần theo một trong các hình thức sau:

chào bán cổ phần

  • Chào bán cổ phần ra công chúng là gì: Việc chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng được thực hiện theo quy định của Luật chứng khoán, phải đáp ứng các điều kiện như: Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán; Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán; Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  • Chào bán cổ phần riêng lẻ là gì: Việc chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng được quy định như sau. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Công ty có quyền bán cổ phần sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận được ý kiến phản đối của Cơ quan đăng ký kinh doanh. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là gì: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty. Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác. Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại đó cho cổ đông của công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán.