Home / Tổng hợp / Tổ chức bộ máy của doanh nghiệp

Tổ chức bộ máy của doanh nghiệp

Tổ chức bộ máy của doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2014 đã quy định về cơ cấu tổ chức quản lý của các loại hình doanh nghiệp. Tùy từng loại hình doanh nghiệp mà cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp về loại hình đó. Ngoài tổ chức quản lý thì doanh nghiệp cần phải tổ chức bộ máy hoạt động của doanh nghiệp. Bộ máy hoạt động của doanh nghiệp phụ thuộc vào ngành nghề lĩnh  vực hoạt động của doanh nghiệp. Tổ chức bộ máy của công ty sản xuất sẽ khác với tổ chức bộ máy của công ty thương mại, dịch vụ. Luật DeHa xin chia sẻ một số sơ đồ về tổ chức bộ máy của doanh nghiệp để quý khách tham khảo.

  1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty tnhh một thành viên

Công ty tnhh một thành viên là công ty do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu. Cơ cấu tổ chức của Công ty tnhh  một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu gồm: chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các phòng ban trực thuộc phù hợp với hoạt động của công ty.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty tnhh 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu như sau:

777

Công ty tnhh một thành viên có thể tổ chức theo một trong hai hình thức: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và ban kiểm soát ( sơ đồ cơ cấu tổ chức giống công ty tnhh 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu nhưng có thêm ban kiểm soát) hoặc theo mô hình cơ cấu có: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên ( sơ đồ dưới đây)

8888

2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên gồm: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, đối với công ty tnhh có từ 11 thành viên trở lên bắt buộc phải có ban kiểm soát, các phòng ban khác của công ty.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty tnhh 2 thành viên trở lên theo sơ đồ dưới đây:

3 bê tông

3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh

Dưới đây là sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty Luật hợp danh để quý khách  tham khảo:

4 luật hợp danh trần cao

4. Sơ đồ Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần

Công ty cổ phần tổ chức quản lý  theo một trong hai mô hình:

– Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

– Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần tôn đông á để quý  khách tham khảo:

2 tôn đông á

5. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp tư nhân

5 tư nhân

6. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp nhà nước

Dưới đây là mô hình công ty nước Cao Bằng là một doanh nghiệp nhà nước:

6 nhà nước

Như vậy, sơ đồ mô hình tổ chức của các doanh nghiệp phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp đó. Để tra cứu mô hình quản lý của một doanh nghiệp cụ thể, quý khách có thể tham khảo thông tin trên hệ thống website của doanh nghiệp đó.

 

 

tag: xây dựng trách nhiệm hạn th true milk nhập khẩu mtv tân hiệp phát điện lực miền bắc ajinomoto kế bibica coca cola du lịch xăng dầu chạy elip fpt lãnh đạo gaet thuốc lá sài gòn đa quốc gia hoàn thiện u&i kinh đô vinamilk xay dung may sự đàm nai vận tải câu lạc hokuriku huy cửa hàng xe yamaha đánh giá đặc điểm cách vẽ heineken sữa bánh kẹo hải hà toyota việt nam honda –

Gọi Ngay!