Home / Tổng hợp (page 55)

Tổng hợp

Họp hội đồng thành viên

Họp hội đồng thành viên

Họp hội đồng thành viên được quy định tại Điều 58 và 59 Luật doanh nghiệp 2014 như sau: Triệu tập họp Hội đồng thành viên Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành …

Read More »

Hội đồng thành viên công ty

Chủ tịch hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên Điều 56 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về Hội đồng thành viên như sau: Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp …

Read More »

Quy định về góp vốn điều lệ

Quy định về góp vốn điều lệ

Quy định về vốn của công ty Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty. Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu và tối …

Read More »

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Quy định về công ty cổ phần Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về công ty cổ phần như sau: Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là …

Read More »

Mã số doanh nghiệp là gì

Mã số doanh nghiệp là gì

Mã số doanh nghiệp là gì? Điều 30 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về Mã số doanh nghiệp như sau: –  Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành …

Read More »

Các điều kiện thành lập công ty

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Trước khi thành lập công ty các cá nhân, tổ chức cần nghiên cứu kỹ các điều kiện thành lập công ty để khi thành lập công ty không bị vướng mắc. Vậy, các điều kiện thành lập công ty theo quy định của pháp luật bao gồm những điều …

Read More »

Tên công ty

Tên công ty

Tên công ty Tên công ty bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: – Loại hình doanh nghiệp:  Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là …

Read More »

Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được quy định tại Điều 56 Luật doanh nghiệp 2014. Theo đó, Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất …

Read More »

Thủ tục thành lập công ty hợp danh

thủ tục thành lập công ty hợp danh

Thủ tục chung thành lập công ty hợp danh Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của …

Read More »