Home / Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Thông tư Số: 56/2015/TT-BGTVT

thong-tu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 56/2015/TT-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015 THÔNG TƯ Quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do …

Read More »

Thông tư Số: 14/2015/TT-BTP

thong-tu

BỘ TƯ PHÁP Số: 14/2015/TT-BTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015 THÔNG TƯ Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp ______________________ Căn cứ Luật Thi đua, khen …

Read More »

Thông tư Số: 159/2015/TT-BTC

thong-tu

BỘ TÀI CHÍNH Số: 159/2015/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2015 THÔNG TƯ Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng …

Read More »

Thông tư Số: 16/2015/TT-NHNN

thong-tu

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Số: 16/2015/TT-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Thống …

Read More »

Thông tư Số: 57/2015/TT-BGTVT

thong-tu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 57/2015/TT-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015 THÔNG TƯ Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và …

Read More »

Thông tư Số: 39/2015/TT-BNNPTNT

thong-tu

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số: 39/2015/TT-BNNPTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015 THÔNG TƯ Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các …

Read More »

Thông tư Số: 01/2015/TTLT-VPCP-BNV

thong-tu

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ – BỘ NỘI VỤ Số: 01/2015/TTLT-VPCP-BNV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ …

Read More »