Home / Tổng hợp / Cổ đông của công ty cổ phần

Cổ đông của công ty cổ phần

Cổ đông của công ty cổ phần

Công ty cổ phần có mấy loại cổ đông ? Theo quy định của luật doanh nghiệp thì trong công ty cổ phần có thể có cổ đông sáng lập và cổ đông góp vốn. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định của luật doanh nghiệp về cổ đông trong công ty cổ phần.

Số lượng cổ đông của công ty cổ phần

Cổ đông công ty cổ phần có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Nếu như công ty tnhh 1 thành viên, công ty tư nhân thì chỉ có một cá nhân hoặc tổ chức góp vốn thành lập công ty, công ty hợp danh, công ty tnhh 2 thành viên trở lên thì phải có ít nhất 2 thành viên góp vốn tối đa không quá 50 thành viên. Vậy công ty cổ phần có bao nhiêu cổ đông. Số lượng cổ đông của công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông cùng góp vốn thành lập công ty cổ phần. Điều kiện trở thành cổ đông của công ty cổ phần đó là cổ đông công ty cổ phần không thuộc đối tương cấm tham gia và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại điều 18 Luật doanh nghiệp 2014. Sau khi công ty cổ phần được thành lập đồng thời là lúc xác lập tư cách cổ đông công ty cổ phần. Công ty cổ phần có thể có cổ đông là người nước ngoài.

Luật doanh nghiệp 2005 trước đây có quy định về cổ đông lớn và cổ đông thiểu số của công ty để bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số. Cổ đông thiểu số của công ty cổ phần chỉ là những cá nhân mua cổ phiếu của công ty. Quyền biểu quyết của cổ đông tương ứng với số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu.

So sánh các loại cổ đông của công ty cổ phần

Trong công ty cổ phần có cổ đông sáng lập và cổ đông góp vốn. Cổ đông sáng lập của công ty cổ phần là cổ đông ký vào bản điều lệ khi thành lập công ty cổ phần. Cổ đông góp vốn là cổ đông mua cổ phần sau khi công ty cổ phần được thành lập. Công ty cổ phần phải lập danh sách cổ đông theo mẫu, sổ đăng ký cổ đông để theo dõi cổ đông công ty sau khi thành lập công ty. Quyền hạn và trách nhiệm, nghĩa vụ của cổ đông phổ thông, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi hoàn lại trong công ty cổ phần được quy định tại điều 114 đến điều 119 Luật doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần

Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần bao gồm tất cả các cổ đông của công ty. Đại hội cổ đông công ty cổ phần có quyền bầu ra hội đồng quản trị để điều hành công ty. Khi quyết định các vấn đề thuộc quyền hạn của mình, đại hội đồng cổ đông tiến hành họp đại hội đồng cổ đông, khi họp đại hội đồng cổ đông xây dựng chương trình họp, lập biên bản về cuộc họp và ban hành các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông về những vấn đề được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay đổi cổ đông công ty cổ phần

Công ty cổ phần cần tiến hành thủ tục thay đổi cổ đông công ty khi nào? Khi thay đổi cổ đông của công ty cổ phần do công ty mua lại cổ phần do yêu cầu của cổng đông, do cổ đông công ty chuyển nhượng cổ phần thì công ty cổ phần cần chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tới phòng đăng ký kinh doanh.

Gọi Ngay!