Home / Tổng hợp / Công ty nào không có tư cách pháp nhân

Công ty nào không có tư cách pháp nhân

  1. Tư cách pháp nhân

Theo quy định của pháp luật dân sự thì một tổ chức được công nhận là có tư cách pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau:

  • Phải được thành lập một cách hợp pháp: phải tồn tại dưới một hình thái xác định và phải được cơ quan có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký hoặc công nhận.
  • Phải có cơ cấu tổ chức chặt chẽ: cấu trúc bên trong của pháp nhân bao gồm cơ quan lãnh đạo, bộ phận chuyên môn, đảm bảo cho tổ chức có khả năng thực tế để hoạt động và điều hành đảm bảo tính nhất quán trong hoạt động của pháp nhân.
  • Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó. Điều này có nghĩa là tài sản của pháp nhân độc lập với tài sản của người thành lập, thành viên của tổ chức, pháp nhân tự chịu trách nhiệm tài sản của mình và trong giới hạn tài sản của mình.
  • Pháp nhân nhân danh mình than gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Pháp nhân bao gồm pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại.

  1. Công ty nào không có tư cách pháp nhân

Trong các loại hình công ty ở Việt Nam, công ty nào không có tư cách pháp nhân. Để tar lời câu hỏi này cần căn cứ các quy định của pháp luật. Trước đây, luật doanh nghiệp 2005 có quy định doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Luật doanh nghiệp 2014 không có quy định doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân hay không. Tuy nhiên căn cứ quy định tại Điều 183 về doanh nhiệp tư nhân: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”. Như vậy, không có sự tách độc lập giữa tài sản của doanh nghiệp tư nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân. Do đó, doanh nghiệp tư nhân không đáp ứng đủ điều kiện được coi là pháp nhân nên doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

Công ty nào không có tư cách pháp nhân

Hy vọng bài viết sẽ góp phần trả lời câu hỏi công ty nào không có tư cách pháp nhân để cá nhân, tổ chức có thể tham khảo.

Gọi Ngay!