Công ty niêm yết và công ty đại chúng

Công ty niêm yết và công ty đại chúng

Công ty niêm yết và công ty đại chúng là hai thuật ngữ rất quen thuộc trong lĩnh vực chứng khoán.  Chúng tôi xin chia sẻ một số quy định về công ty niêm yết là gì và công ty đại chúng là gì ?

Công ty đại chúng là gì ?

Công ty đại chúng (tiếng Anh: public, publicly traded, publicly held company, or public corporation) là công ty cổ phần thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;
2. Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;
3. Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.

Công ty cổ phần khi đã điều kiện để trở thành Công ty đại chúng thì phải nộp hồ sơ cơ Công ty đại chúng cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày trở thành Công ty đại chúng.

Công ty niêm yết là gì

Công ty niêm yết (listed company) là công ty công cộng có cổ phiếu được phép mua bán trên các thị trường chứng khoán.

Điều 6, Luật chứng khoán 2006 có đưa ra định nghĩa về niêm yết chứng khoán, theo đó, niêm yết chứng khoán là việc đưa các chứng khoán có đủ điều kiện vào giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Điều kiện trở thành công ty niêm yết

Điều 12 – Luật chứng khoán năm 2006 có quy định về điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng gồm 3 điều kiện.

Cụ thể, doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán; Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán; Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

        Từ các điều kiện để trở thành công ty đại chúng và công ty đại chúng niêm yết trên SGDCK, công ty đại chúng chưa niêm yết và công ty đại chúng đã niêm yết khác nhau ở một số điểm sau:

       Về vốn điều lệ: công ty đại chúng phải có vốn điều lệ từ 10 tỷ VNĐ trở lên trong khi công ty đại chúng đã niêm yết phải có vốn điều lệ từ 80 tỷ VNĐ trở lên;

       Về năng lực sản xuất kinh doanh: Năng lực sản xuất kinh doanh của công ty đại chúng là có lãi 1 năm trước khi chào bán trong khi năng lực sản xuất kinh doanh của công ty đại chúng niêm yết phải là có lãi 2 năm trước khi niêm yết;

       Về tính đại chúng: công ty đại chúng yêu cầu tối thiểu 100 nhà đầu tư nắm giữ không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là các tổ chức tài chính trong khi công ty đại chúng niêm yết yêu cầu thêm điều kiện là 100 cổ đông nắm giữ ít nhất 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết;

       Về thời gian nắm giữ cổ phiếu của các thành viên trong ban lãnh đạo công ty: công ty đại chúng không quy định tỷ lệ và thời gian nắm giữ bắt buộc của các thành viên lãnh đạo trong khi công ty đại chúng niêm yết trên SDGCK yêu cầu ban lãnh đạo phải nắm giữ 100% trong 6 tháng đầu tiên và 50% trong 6 tháng tiếp theo kể từ ngày niêm yết./

tag: sàn   hose   tốt   làm   hnx   kiểm   toán   nội   bộ   chuẩn   bị   hủy   bao   nhiêu   báo   cáo   quản   bố   tin   sáp   nhập   mẫu   danh   sách   nào   excel   ngành   dữ   liệu   upcom   du   lịch   xây   dựng   top   50   forbes   2018   fdi   vietnam   khái   niệm   lượng   như   thế   lớn   tiếng   anh   gi   logistic   2017   mỹ   mới   mục   mía   đường   mã   xi   măng   2016   2019   những   2015   dược   phẩm   phi   hcm   sắp   tphcm   ngoài   dầu   khí   nhựa   sữa   thủy   đang   tổng   lợi   ích   tp   hà   sàn   báo   cáo   tình   hình   quản   bố   tin   vụ   danh   sách   thường   niên   dữ   liệu   kiểm   toán   2019   kết   quả   nay   hose   2018   hủy   lưu   hay   khái   niệm   50   tốt   thế   nào   đặc   chuyển   nhượng   tổng   top   thủy   điện   forbes