Home / Tổng hợp / Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Khái niệm về công ty tnhh 2 thành viên trở lên

  1. Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Điều 47 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp,

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

Từ quy định trên có thể thấy Công ty TNHH hai thành viên trở lên là công ty có số lượng thành viên từ 02 đến 50, thành viên của công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Công ty TNHH hai thành viên trở lên có tư cách phá nhân và không được quyền phát hành cổ phần.

Ví dụ về công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

Cá nhân A và cá nhân B cùng nhau góp vốn để thành lập công ty. A góp vốn 500 triệu, B góp vốn 300 triệu. Như vậy, A và B có thể thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên với số vốn điều lệ của công ty là 800 triệu đồng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

  1. Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quyền của thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

.Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 48 của Luật doanh nghiệp.

Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản.

Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ.

Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và cán bộ quản lý khác theo quy định.

Thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định còn có thêm các quyền sau đây:

  • Yêu cầu triệu tập họpHội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền;
  • Kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm;
  • Kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp sổ đăng ký thành viên, biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng thành viên và các hồ sơ khác của công ty;
  • Yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ tục, điều kiện cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết đó không thực hiện đúng hoặc không phù hợpvới quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Các quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Nghĩa vụ của thành viên

Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được mua lại vốn góp, chuyển nhượng vốn góp.

Tuân thủ Điều lệ công ty.

Chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện các hành vi sau đây:

  • Vi phạm pháp luật;
  • Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác;
  • Thanh toán khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.

Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Rút vốn khỏi công ty tnhh 2 thành viên:  Theo quy định trên thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức trừ trường hợp được mua lại vốn góp, chuyển nhượng vốn góp.

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trên đây là một số quy định của Luật doanh nghiêp về Công ty TNHH hai thành viên trở lên, quyền và nghĩa vụ của thành viên, cơ cấu tổ chức của công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Ưu điểm công ty tnhh 2 thành viên trở lên: 

Các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty. Nên ít gây rủi ro cho người góp vốn.

Các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau. Nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp.

Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ. Nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên. Hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty. Các thành viên muốn chuyển nhượng vốn sẽ phải ưu tiên chuyển nhượng cho các thành viên còn lại trong công ty trước.

Nhược điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Do các thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên chịu trách nhiệm hữu hạn trong số phần vốn đã góp của mình. Nên uy tín của công ty trước đối tác, bán hàng cũng phần nào bị ảnh hưởng.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên không được phát hành cổ phiếu. Do đó, việc huy động vốn của công ty sẽ bị hạn chế. Công ty sẽ không có số vốn lớn để có thể triển khai những kế hoạch kinh doanh lớn.

Số lượng thành viên giới hạn trong công ty là 50 người.

Những câu hỏi về công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

Câu hỏi 1: Tôi là thành viên của một công ty trách nhiệm hữu hạn có 03 thành viên, tôi đang là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty. Hiện nay, hai thành viên còn lại chuyển nhượng hết phần vốn góp cho tôi. Vậy tôi có được tiếp tục hoạt động dưới hình thức công ty TNHH hai thành viên không?

Trả lời.

Dựa vào các nội dung bạn nêu ra, tất cả các thành viên khác trong công ty của bạn đã chuyển nhượng hết phần vốn góp của hộ cho bạn. Như vậy, công ty của bạn đã không còn đủ thành viên để hoạt động theo hình thức công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Luật doanh nghiệp nữa. Theo quy định tại Khoản 3- Điều 53 của Luật doanh nghiệp:

Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng”.

Căn cứ quy định nêu trên, bạn cần tổ chức hoạt động lại công ty theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty của bạn đặt trụ sở chính trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bạn và các thành viên khác hoàn thành việc chuyển nhượng vốn góp.

Câu hỏi 2: cho tôi hỏi thủ tục thay đổi đồng thời người đại diện theo pháp luật và thay đổi thành viên công ty TNHH Cụ thể tôi là chủ tịch kiêm giám đốc công ty, nay tôi đã chuyển nhượng vốn cho thành viên mới, như vậy ai sẽ ký Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật, thông báo thay đổi thành viên. Hai nội dung thay đổi này thực hiện cùng một lúc có được không?

Trả lời: Doanh nghiệp có thể đăng ký thay đổi đồng thời thay đổi thành viên và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Công ty TNHH tại Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư.Căn cứ khoản 2 Điều 43 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật phải có họ, tên và chữ ký của một trong những cá nhân sau:Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thi người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu.Tương tự, Quyết định Hội đồng thành viên do Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu ký tên.

tag: ví   dụ   cty   điểm   nhược   câu   hỏi   tiếng   anh   dieu   le   tv

Gọi Ngay!