Home / Tổng hợp / Công văn 4333/LĐTBXH-BHXH

Công văn 4333/LĐTBXH-BHXH

Công văn 4333/LĐTBXH-BHXH

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3991/LĐTBXH-BHXH
V/v thực hiện bảo hiểm xã hội đối với người lao động
Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

Công văn 4333/LĐTBXH-BHXH

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao suViệt Nam

Trả lời Công văn số 2548/CSVN-NĐTL ngày 25/9/2015 của Tập  đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đề nghị cho ý kiến về việc đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Liên quan đến căn cứ tính đóng và hưởng bảo hiểm xã hộicủa người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa, ngày31/12/2014 Chính phủ đã có Báo cáo số 540/BC-CP về một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Bộ luật lao động năm 2012 báo cáo và xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày 07/4/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản số848/UBTVQH13-CVĐXH nhất trí với đề xuất của Chính phủ hướng dẫn thực hiện như sau:“Từ ngày 01/5/2013 đến trước ngày 01/01/2016, các doanh nghiệp này thực hiện đóng BHXH và tính hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH theo chế độ tiền lương như trước khi Bộ luật lao động (2012) có hiệu lực thi hành. Đến ngày 01/01/2016  khi Luật BHXH (2014) có hiệu lực thi hành, tất cả các doanh nghiệp phải thực hiện đóng-hưởng BHXH theo quy định của Luật BHXH, Bộ luật lao động.

Như vậy, trong khi chưa tự xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủvà Thông tư số 17/2015/TT-LĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, việc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động trong giai đoạn từ ngày 01/5/2013 đến trước ngày 01/01/2016theo chế độ tiền lương đang áp dụng trước khi Bộ luật lao động (2012) có hiệu lực thi hành là đúng quy định.

Từ ngày 01/01/2016 trở đi, Tập đoàn phải thực hiện việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội (2014), Bộ luật lao động (2012).

Đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giải thích để người lao động hiểu và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Lưu: VT, Vụ BHXH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Minh Huân