Home / Tổng hợp / Đăng bố cáo thành lập công ty

Đăng bố cáo thành lập công ty

Đăng bố cáo thành lập công ty

Sau khi thành lập công ty, công ty phải thực hiện việc đăng bố cáo thành lập cty trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  1. Trách nhiệm công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp

Điều 33 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về đăng bố cáo thành lập cty như sau:

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

– Ngành, nghề kinh doanh;

– Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn quy định. 3. Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp quy định là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

Đăng bố cáo thành lập công ty

  1. Trách nhiệm cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội; định kỳ gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp các thông tin mà doanh nghiệp phải công khai theo quy định của pháp luật.

  1. Cơ quan đăng ký kinh doanh có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin theo quy định.

Mẫu bố cáo thành lập cty

THÔNG TIN ĐĂNG BỐ CÁO

Lý do đăng báo: Thành lập/thay đổi ĐKKD/giải thể/mất giấy tờ/v.v………………………
Tên CTy:………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….
Số GPKD: …………………………Ngày cấp: ……………………………………………
Người Đại diện:………………………………………………………………………………………
Ngành nghề KD:  (ngành nghề chính)………………………………………………………….
Vốn điều lệ: ………………………………………………………………………………
Lưu ý: Nếu thay đổi ĐKKD thì cần ghi rõ thông tin thay đổi mới và thông tin cũ.

Trên đây là quy định về đăng bố cáo thành lập cty và mẫu bố cáo thành lập cty để các công ty mới thành lập thực hiện.