Đầu năm 2016 ông a thành lập một công ty

Đầu năm 2016, ông A thành lập một công ty. Tổng số tiền ông A dùng để trả lương cho nhân viên trong năm 2016 là 1 tỷ đồng. Biết rằng biết sau mỗi năm thì số tiền dùng để trả cho nhân viên trong cả năm đó tăng thêm 15% so với năm trước. Hỏi năm nào dưới đây là năm đầu tiên mà tổng số tiền ông A dùng để trả lương cho nhân viên trong cả năm lớn hơn 2 tỷ đồng?

A. 2023

B. 2022

C. 2021

D. 2020

Để giải được bài toán này bạn cần phải lập được bất phương trình sau

1(1+15%)^n > 2

Tag: đầu năm 2016 ông a thành lập công ty