Dịch vụ giải thể công ty cổ phần

Thủ tục giải thể công ty cổ phần

Để thực hiện thủ tục giải thể công ty cổ phần, công ty cần tiến hành theo trình tực như sau:

Đại hội đồng cổ đông họp về việc quyết định giải thể công ty cổ phần, trường hợp công ty cổ phần có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, công ty cổ phần thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt đông của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.Sau đó công ty cổ phần chuẩn bị hồ sơ xin giải thể công ty cổ phần bao gồm:

Thủ tục giải thể công ty cổ phần

– Thông báo giải thể công ty cổ phần(theo mẫu) hay còn được gọi là mẫu đơn xin giải thể công ty cổ phần;

– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

– Giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu của công ty cổ phần. Nếu công ty cổ phần có sử dụng con dấu do công an cấp, công ty cổ phần có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu hoặc Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty cổ phần nộp hồ sơ xin giải thể công ty cổ phần đến phòng đăng ký kinh doanh. Sau khi nhận được hồ sơ giải thể công ty cổ phần, phòng đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc công ty cổ phần đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Nếu cơ quan thuế không từ chối việc giải thể của công ty cổ phần, phòng đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của công ty cổ phần trong cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp.

Luật Ngô Gia xin chia sẻ Mẫu thông báo giải thể công ty cổ phần

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc giải thể doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………………………………………………………………………………………………..

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Trường hợp doanh nghiệp gửi Quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 202 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Quyết định giải thể số: ……………………… ngày ……….. /……… /…………………..

Lý do giải thể: ……………………………………………………………………………………

Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ của doanh nghiệp (nếu có) trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp. Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
– ………………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)[1]

Các công ty cổ phần có nhu cầu thực hiện thủ tục giải thể công ty cổ phần hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ giải thể công ty cổ phần