Dịch vụ tăng vốn của công ty cổ phần

Thủ tục tăng vốn của công ty cổ phần

Trong quá trình hoạt động, các công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ để có thêm nguồn vốn cho công ty thực hiện các kế hoạch kinh doanh của công ty.

Tuy nhiên, các công ty cổ phần có thể còn chưa biết các quy định về tăng vốn công ty cổ phần như: Điều kiện tăng vốn công ty cổ phần, cách thức tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần như thế nào. Luật Ngô Gia xin hướng dẫn tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, hồ sơ tăng vốn công ty cổ phần cũng như quy trình thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần như sau:

Thủ tục tăng vốn của công ty cổ phần

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần là gì:

Khác với hình thức tăng vốn góp của chủ sở hữu trong công ty trách nhiệm hữu hạn thì tăng vốn điều lệ công ty cổ phần là việc công ty cổ phần phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ.

Điều kiện tăng vốn công ty cổ phần:

Khi tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần, công ty cổ phần cần đáp ứng các điều kiện về loại cổ phần được phát hành, hình thức phát hành cổ phần để tăng vốn, quy trình phát hành cổ phần

Các hình thức tăng vốn công ty cổ phần:

Công ty cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức chào bán cổ phần trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ đó là:

  • Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;
  • Chào bán ra công chúng;
  • Chào bán cổ phần riêng lẻ.

Khi công ty cổ phần chào bán cổ phần thì Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất. Hội đồng quản trị có trách nhiệm hạch toán tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, làm tờ trình tăng vốn điều lệ công ty cổ phần gửi Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 và nghị định 78/2015/NĐ-CP : Trường hợp công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ thì công ty cổ phần phải làm thủ tục đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ tới cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thủ tục tăng vốn của công ty cổ phần

Trình tự tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Công ty cổ phần thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần theo trình tự như sau:

Sau khi công ty cổ phần thông qua phương án phát hành cổ phần để tăn vốn. Công ty cổ phần chuẩn bị hồ sơ tăng vốn điều lệ để thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bao gồm:

– Thông báo tăng vốn điều lệ công ty cổ phần(theo mẫu);

– Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần;

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần;

-Văn bản ủy quyền cho người đi thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ tăng vốn điều lệ, công ty cổ phần nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ tăng vốn điều lệ, công ty cổ phần sẽ được phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới với số vốn điều lệ đã tăng.

Các công ty tổ phần muốn tăng vốn điều lệ nhưng chưa biết công ty cổ phần tăng vốn điều lệ bằng cách nào hãy liên hệ với Luật Ngô ia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần.

0934562586