Home / Tổng hợp / Điều kiện có hiệu lực của di chúc

Điều kiện có hiệu lực của di chúc

Điều kiện có hiệu lực của di chúc

Điều 630 luật dân sự 2015 quy định về Di chúc hợp pháp như sau:

Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

– Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

– Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

– Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

– Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.ư

Điều kiện có hiệu lực của di chúc

Theo quy định trên, điều kiện có hiệu lực của di chúc bao gồm:

Điều kiện về chủ thể lập di chúc:

Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc. Trường hợp, Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

Điều kiện về nội dung của di chúc:

Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Nếu như nội dung của di chúc vi phạm điều cấm của luật, trái với đạo đức xã hội thì phần nội dung đó của di chúc không có hiệu lực pháp luật.

Điều kiện về hình thức di chúc

Di chúc có thể có các hình thức sau:

– Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

– Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

– Di chúc bằng văn bản có công chứng.

– Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Di chúc miệng: Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Trên đây là một số điều kiện có hiệu lực của di chúc để các cá nhân có nhu cầu lập di chúc tham khảo thực hiện. Tránh trường hợp di chúc bị coi là không có hiệu lực vì không đáp ứng các điều kiện để di chúc hợp pháp.