Giải Thể Công Ty Mới Thành Lập

Rất nhiều công ty mới thành lập muốn giải thể vì một số lý do như: phá sản công ty, các lý do cá nhân của chủ doanh nghiệp …

Công ty mới thành lập có giải thể được không ?

công ty mới thành lập chưa hoạt động vẫn có thể giải thể như bình thường, và thực hiện trình tự thủ tục như các công ty đã hoạt động lâu năm thực hiện giải thể.

Thủ tục giải thể công ty mới thành lập như sau:

Bước 1: làm quyết định giải thể doanh nghiệp

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty

+ Lý do giải thể công ty

+ Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể; (đối với công ty vừa mới thành lập thì sẽ ghi là công ty chưa phát sinh hoạt động mua bán)

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cty

+ Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định phải được  gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty (nếu có). Đồng thời quyết định giải thể công ty phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp

Bước 2: Công ty làm việc với cơ quan thuế đề được quyết toán thuế và thực hiện đóng mã số thuế công ty

Bước 3: Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty phải gửi hồ sơ giải thể công ty đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính

Bước 4: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ra thông báo yêu cầu công ty tiến hành thủ tục trả dấu cho cơ quan công an. Sau khi đã trả dấu, công ty nộp văn bản của cơ quan công an xác nhận việc công ty đã hoàn thành việc trả dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Kèm theo văn bản này, công ty cần phải nộp bản báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo xóa tên công ty trong sổ đăng ký kinh doanh.

Tag: hướng dẫn giải thể cty mới thành lập