Home / Tổng hợp / Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh

Luật Ngô Gia đã nhận được một số câu hỏi liên quan đến giấy phép đăng ký kinh doanh và đăng ký doanh nghiệp như sau:

Giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có phải là một không?

Có rất nhiều cá nhân nhầm lẫn cho rằng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép kinh doanh là một. Nhưng trên thực tế giấy đăng ký doanh nghiệp và giấy phép kinh doanh là hai loại giấy tờ khác nhau. Cụ thể:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp cho các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không phải là giấy phép kinh doanh.

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 29 Luật Doanh nghiệp và được ghi trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;  Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; Vốn điều lệ.

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh được lưu dưới dạng dữ liệu điện tử trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại cùng thời điểm có nội dung khác so với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh bằng bản giấy, Giấy chứng nhận có giá trị pháp lý là Giấy chứng nhận có nội dung được ghi đúng theo nội dung trong hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp.

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh

+ Giấy phép kinh doanh: là một loại giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cấp cho cá nhân, tổ chức để xác nhận cá nhân, tổ chức có đáp ứng điều kiện và có đủ tư cách để tiến hành kinh doanh một hoặc một số ngành nghề nào đó. Ví dụ như giấy phép kinh doanh rượu, bia; giấy phép kinh doanh lữ hành….

giấy đăng ký doanh nghiệp và giấy phép kinh doanh

-Giấy phép đăng ký kinh doanh có thời hạn không

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thông thường là không có thời hạn trừ một số trường hợp do pháp luật quy định hoặc do cơ quan nhà nước có thầm quyền cấp cho doanh nghiệp được thành lập để hoạt động một thời gian nhất định rồi sẽ giải thể khi nhiệm vụ kết thúc. Các loại giấy phép kinh doanh thường là có thời hạn, hết thời hạn được quy định trong giấy phép, cá nhân, tổ chức cần làm thủ tục gia hạn giấy phép kinh doanh.

– Cách tra cứu giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Cá nhân, tổ chức có thể tra cứu giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trên hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia. Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh có địa chỉ trang web đăng ký kinh doanh là dangkykinhdoanh.gov.vn. Hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia là cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh quốc gia thuộc cơ quan đăng ký kinh doanh đó là cục quản lý đăng ký kinh doanh quản lý. Khi đăng nhận vào cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh, có thể xem giấy phép đăng ký kinh doanh, tra cứu số đăng ký kinh doanh, tra cứu ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tra cứ thông tin về người đại diện theo pháp luật, tra cứu về ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

-Mất giấy phép đăng ký kinh doanh có được cấp lại không

Trường hợp, doanh nghiệp làm mất giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể làm đơn xin cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh gửi tới cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

-Có thể đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử không:

Doanh nghiệp có thể đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử  thông qua hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia. Để đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử, cá nhân, tổ chức cần đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh. Sau đó tạo hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử.