Giấy phép đầu tư

Giấy phép đầu tư

Giấy phép đầu tư là gì ?

Giấy phép đầu tư là Văn bản do cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài cấp cho các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam thể hiện sự chấp thuận của Nhà nước Việt Nam đối với việc thực hiện dự án đó.

Giấy phép đầu tư tiếng anh là gì

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tiếng Anh là Investment Registration Certificate được viết tắt là IRC.

Certificate of Business registration: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Contracts prior to business registration: hợp đồng đăng ký doanh nghiệp.

Representative offices: văn phòng đại diện.

Business locations: địa điểm kinh doanh.

Application for registration: hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.