Hóa đơn xuất trước ngày thành lập công ty

Hóa đơn chi phí phát sinh trước ngày thành lập doanh nghiệp có được liệt kê để khấu trừ thuế không? là vấn đề phân vân của không ít cá nhân trước khi quyết định thành lập doanh nghiệp mới.

Căn cứ điều 19 của Luật Doanh Nghiệp 2014 Quy định Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp như sau:

“…Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác…”

Vậy nên các chi phí trước thành lập công ty bạn hoàn toàn có thể hạch toán vào mục chi phí

Tag: hóa đơn xuất trước ngày thành lập công ty