Home / Tổng hợp / Hợp đồng liên doanh

Hợp đồng liên doanh

Nội dung hợp đồng liên doanh

 1. Khái niệm về hợp đồng liên doanh

Có thể hiểu khái niệm về hợp đồng liên doanh như sau:  Hợp đồng liên doanh là hợp đồng được ký kết giữa một hoặc nhiều bên về việc thành lập doanh nghiệp liên doanh hoặc là hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp liên doanh với tổ chức, cá nhân nước ngoài để thành lập doanh nghiệp liên doanh mới tại Việt Nam.

Hợp đồng liên doanh

 1. Nội dung của hợp đồng liên doanh

Hợp đồng liên doanh bao gồm những nội dung sau:

 • Tên và thông tin liên quan đến các bên ký kết hợp đồng;
 • Loại hình doanh nghiệp liên doanh mà các bên sẽ thành lập;
 • Lĩnh vực, ngành nghề và phạm vi kinh doanh;
 • Vốn điều lệ, phần vốn góp của mỗi bên, phương thức góp vốn và tiến độ góp vốn của các bên;
 • Tiến độ thực hiện dự án;
 • Thời gian hoạt động của dự án;
 • Địa điểm thực hiện dự án;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia ký kết hợp đồng liên doanh
 • Các nguyên tắc quản lý tài chính, phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp liên doanh;
 • Các trưởng hợp chấm dứt hợp đồng liên doanh, điều kiện chuyển nhượng, giải thể doanh nghiệp liên doanh, phá sản doanh nghiệp liên doanh;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng;
 • Các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Nội dung hợp đồng liên doanh

Các bên có thể ký kết hợp đồng liên doanh và thỏa thuận việc hợp đồng liên doanh chỉ có thời hạn đến khi thành lập doanh nghiệp liên doanh. Sau đó, việc hoạt động của doanh nghiệp liên doanh được hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp liên doanh.