Hướng Dẫn Thành Lập Đội PCCC Cơ Sở

I. Về trách nhiệm thành lập đội phòng cháy và chữa cháy

Người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm thành lập hoặc đề xuất thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và trực tiếp duy trì hoạt động theo chế độ chuyên trách hoặc không chuyên trách. Người đứng đầu doanh nghiệp trực tiếp quản lý cơ sở sẽ có trách nhiệm quyết định thành lập, ban hành quy chế hoạt động, bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện và bảo đảm các điều kiện để duy trì hoạt động của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở.

II. Về tổ chức và biên chế đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở

  1. Cơ sở hoạt động theo chế độ không chuyên trách:

Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoạt động theo chế độ không chuyên trách được tổ chức và biên chế tùy theo số người thường xuyên làm việc tại cơ sở đó, cụ thể được trình bày theo bảng sau:

Số người thường xuyên làm việc tại cơ sở Số lượng thành viên đội PCCC Số đội trưởng Số đội phó Lưu ý
Dưới 10 người Tất cả người thường xuyên

làm việc

Không buộc phải có Không buộc phải có Người lãnh đạo cơ sở sẽ chỉ huy, chỉ đạo
Từ 10 đến 50 người Tối thiểu 10 người 01 Không buộc phải có
Trên 50 người

đến 100 người

Tối thiểu là

15 người

01 01
Trên 100 người Tối thiểu là

25 người

01 02

– Đối với cơ sở có nhiều phân xưởng, bộ phận làm việc độc lập hoặc làm việc theo ca thì mỗi bộ phận, phân xưởng, mỗi ca làm việc có 01 tổ phòng cháy và chữa cháy cơ sở; biên chế của tổ phòng cháy và chữa cháy cơ sở tối thiểu từ 05 đến 09 người, do đội trưởng hoặc đội phó kiêm tổ trưởng.

  1. Cơ sở hoạt động theo chế độ chuyên trách:

Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoạt động theo chế độ chuyên trách phải bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy của cơ sở và phù hợp với tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ của cơ sở đó.

Người đứng đầu doanh nghiệp trực tiếp quản lý cơ sở xem xét, quyết định về tổ chức, biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành. Đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành làm việc theo ca, bảo đảm thường trực 24/24 giờ trong ngày. Ban lãnh đạo đội gồm có 01 đội trưởng và các đội phó giúp việc.

Đối với cơ sở hoạt động theo chế độ chuyên trách hoặc không chuyên trách nêu trên thì người đứng đầu doanh nghiệp trực tiếp quản lý cơ sở đó sẽ ra Quyết định bổ nhiệm đội trưởng, đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở.

III. Về điều động lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở

Người đứng đầu doanh nghiệp có thẩm quyền điều động đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở thuộc phạm vi quản lý của mình để tham gia vào các hoạt động phòng cháy và chữa cháy. Cụ thể, thủ tục điều động được quy định như sau:

– Người có thẩm quyền điều động phải ra Quyết định điều động lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC16 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA).

– Trong trường hợp khẩn cấp thì được điều động bằng lời nói, nhưng chậm nhất không quá 03 ngày làm việc phải có quyết định bằng văn bản. Khi điều động bằng lời nói, người điều động phải xưng rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, địa chỉ, số điện thoại liên lạc và nêu rõ yêu cầu về số lượng người cần điều động, thời gian, địa điểm có mặt và nội dung hoạt động.

– Quyết định điều động được gửi cho đối tượng có nghĩa vụ chấp hành và lưu hồ sơ.

IV. Quy định số lượng thành viên khi thành lập đội pccc cơ sở

Tùy vào quy mô tổ chức và hoạt động của công ty mà bạn thành lập thì sẽ có cách thành lập đội pccc cơ sở khác nhau:

“Đối với Công ty với số lượng lao động lớn, trong hoạt động, sản xuất, nếu chia thành nhiều phân xưởng, bộ phận làm việc độc lập và làm việc theo ca, không lớn hơn 100 người thì việc thành lập đội PCCC cơ sở được áp dụng theo điểm đ khoản 2 Điều 15 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC: “Đối với cơ sở có nhiều phân xưởng, bộ phận làm việc độc lập hoặc làm việc theo ca thì mỗi bộ phận, phân xưởng, mỗi ca làm việc có 01 tổ phòng cháy và chữa cháy cơ sở; biên chế của tổ phòng cháy và chữa cháy cơ sở có từ 5-9 người, do đội trưởng hoặc đội phó kiêm tổ trưởng”.

Tường hợp Công ty hoạt động, làm việc theo chế độ tập trung, không chia thành nhiều phân xưởng, bộ phận làm việc độc lập, làm việc theo ca mà có trên 100 người thường xuyên làm việc thì việc thành lập đội PCCC cơ sở được áp dụng theo điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư nêu trên: “Cơ sở có trên 100 người thường xuyên làm việc thì biên chế của đội PCCC cơ sở tối thiểu là 25 người, trong đó có 01 đội trưởng và 02 đội phó”.

V. Mẫu hồ sơ pccc cơ sở

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

HỒ SƠ

QUẢN LÝ CÔNG TÁC PCCC

   TÊN CƠ SỞ      : CÔNG TY …

   ĐỊA ĐIỂM        : Phòng …, Tòa nhà Hanoi Tower,

                                 49 Hai Bà Trưng, quận Hoàn

                               Kiếm, thành phố Hà Nội

   ĐIỆN THOẠI             :

CHỦ QUẢN    :

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

THỐNG KÊ

TÀI LIỆU PCCC CÓ TRONG HỒ SƠ

TT Tài liệu Ngày tháng năm Số Ghi chú
01 Quyết định PCCC
02 Quy định PCCC
03 Nội quy Phòng cháy và chữa cháy
04 Nội quy sử dụng điện
05 Nội quy PCCC tại văn phòng
06 Quyết định PCCC
07 Danh sách đội PCCC cơ sở
08 Phiếu thống kê phương tiện PCCC 

 

 

CÔNG TY …Số:  … QĐ/PCCC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

 

 

QUYẾT ĐỊNH

– Căn cứ điều 20 Luật Phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X kỳ họp lần thứ IX thông qua ngày29/6/2001 và Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh công bố số 08/2001/L-CTN ngày12/7/2001 có hiệu lực từ ngày 04/10/2001

– Căn cứ nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy”.

– Căn cứ vào tình hình thực tế an toàn PCCC của cơ sở.

– Căn cứ vào tình hình thực tế của cơ sở.

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này các Nội quy PCCC:

Nội quy phòng cháy và chữa cháy.
Nội quy sử dụng điện.
Nội quy PCCC khu vực văn phòng Công ty
Điều 2: Nội quy có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3: Các ông (bà) trong Đội PCCC cơ sở chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

CÔNG TY …Số : … /QĐ/PCCC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hà nội, ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v : Quy định trách nhiệm trong công tác phòng cháy và chữa cháy)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …

– Căn cứ Khoản 3, Điều 5, Chương I, Luật phòng cháy và chữa cháy được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2001.

– Căn cứ quyết định số … ngày … tháng … năm 2017 của Giám đốc qui định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban chỉ huy và Đội  PCCC cơ sở.

– Căn cứ yêu cầu công tác phòng cháy và chữa cháy.

– Để qui định trách nhiệm về công tác phòng cháy và chữa cháy  tại văn phòng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay qui định chế độ trách nhiệm về công tác PCCC của Đội PCCC thuộc Công ty … như sau : Việc PCCC là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi CBCNV, nhưng trước hết là trách nhiệm của Đội PCCC thuộc  cơ sở phải chịu trách nhiệm về công tác PCCC trước Giám đốc và Pháp luật.

Điều 2: Trên cơ sở chương trình, kế hoạch, và những qui định về công tác PCCC của Công ty. Đội PCCC thuộc Công ty phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây :

Chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp PCCC tại khu vực do mình phụ trách, và lập hồ sơ quản lý công tác PCCC.
Phổ biến, tuyên truyền, kiểm tra đôn đốc CBCNV thuộc quyền chấp hành các qui định PCCC, thực hiện các biện pháp PCCC, không để xảy ra cháy nổ.
Điều 3: Thành tích trong hoạt động PCCC của các đơn vị là một trong những tiêu chí để xét khen thưởng hàng năm. Nếu vi phạm để xảy ra cháy nổ … thì tuỳ mức độ nặng nhẹ. Đội PCCC bị xử lý trách nhiệm trước Giám đốc và Pháp luật.

Điều 4: Đội PCCC cơ sở có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình hoạt động về công tác PCCC định kỳ báo cáo Giám đốc, Ban thi đua và Cơ quan quản lý công tác PCCC Thành phố.

Điều 5: Các thành viên Đội PCCC, Trưởng các phòng ban bộ phận toàn Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:– Đội PCCC (để k/tra)

– Phòng PC23 CATPHN (để b/c)

– Lưu (VP)

CÔNG TY …

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

 Hà Nội, ngày  … tháng …   năm …

 
NỘI QUY

PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY.

(Ban hành kèm theo quyết định số …/QĐ-PCCC ngày … tháng …  năm … )

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và trật tự an ninh trong cơ sở lãnh đạo cơ sở quy định nội quy phòng cháy và chữa cháy như sau:

Điều 1: Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn thể mọi người trong cơ sở kể cả những người khách đến cơ sở.

Điều 2: Cấm không được hút thuốc trong phòng.

Điều 3: Cấm không được câu mắc, sử dụng điện tuỳ tiện, phải kiểm tra và tắt đèn, quạt và các thiết bị điện khác trước ra khỏi phòng.

Không: – Dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm.

– Để các vật dễ cháy gần bảng điện và dây điện.

– Để xăng dầu và các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và dây điện.

Điều 4: Sắp xếp vật tư hàng hoá, phương tiện trong phòng phải gọn gàng, sạch sẽ, xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái, xa tường để tiện kiểm tra và tra cứu khi cần thiết.

Điều 5: Không để các chướng ngại vật trên lối đi lại, hành lang, cầu thang.

Điều 6: Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy dễ lấy và thường xuyên kiểm tra  bảo dưỡng theo quy định, không ai được lấy sử dụng vào việc khác.

Điều 7: Cá nhân nào vi phạm sẽ tuy theo mức độ mà bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

CÔNG TY …

CÔNG TY ….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

NỘI QUY SỬ DỤNG ĐIỆN

(Ban hành kèm theo quyết định số …/QĐ-PCCC ngày … tháng… năm …)

Điều 1: Cá nhân trong cơ sở phải thực hiện tiết kiệm điện, đi ra ngoài phải tắt điện.

Điều 2: Không được tự ý đấu nối làm thay đổi hệ thống điện, bộ phận nào có nhu cầu sử dụng điện chiếu sáng phải báo cáo cho người có trách nhiệm và thợ điện chuyên trách thi công lắp đặt.

Điều 3: Cấm dùng điện để đun nấu, sưởi, sấy ở nơi có nguy hiểm cháy nổ, thường xuyên kiểm tra an toàn điện để tránh các sự cố gây cháy nổ điện.

Điều 4: Khi hệ thống điện có sự cố chạm chập điện, không tự ý sửa chữa, phải cắt điện và báo cho người có trách nhiệm sửa chữa.

Trên đây là nội quy việc sử dụng điện trong cơ sở, mọi người phải nghiêm túc thực hiện. Ai vi phạm để xẩy ra các sự cố về điện tuỳ theo mức độ thiệt hại nặng, nhẹ mà bị xử lý trước Pháp luật.

CÔNG TY …

            CÔNG TY …  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

 

 

NỘI QUY

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY KHU VỰC VĂN PHÒNG CÔNG TY

(Ban hành kèm theo quyết định số …/QĐ-PCCC ngày … tháng … năm …)

Điều 1.  Cấm mang chất dễ cháy, chất nổ, hút thuốc, đun nấu, thắp hương thờ cúng trong văn phòng làm việc.

Điều 2.  Không được tự ý đấu nối, sửa chữa làm thay đổi hệ thống điện, không được treo quần áo, vật dẫn điện trên bảng điện, vật liệu dễ cháy gần sát bóng đèn.

Điều 3. Trang thiết bị văn phòng phải để gọn gàng, không đè lên đường dây dẫn điện, gần bảng điện, cầu dao điện…không cản trở lối thoát nạn, thoát hiểm.

Điều 4.  Phương tiện chữa cháy phải được treo, lắp đặt tại vị trí dễ thấy, dễ lấy và được bảo quản tốt, không được dùng vào công việc khác.

Điều 5. Mọi người phải có ý thức chấp hành tốt các quy định an toàn thiết bị văn phòng. Sau giờ làm việc phải tắt điện và các thiết bị sử dụng điện tại văn phòng trước khi ra về.

Trên đây là nội quy phòng cháy nơi sản xuất, mọi người phải nghiêm túc thực hiện. Ai vi phạm để xẩy ra sự cố cháy,nổ gây thiệt hại tài sản và tính mạng con người thì tuỳ theo mức độ nặng, nhẹ mà xử lý theo pháp luật.

CÔNG TY CP ĐẤT HOÀNG KIM CHÂU ÚC

CÔNG TY …Số ../QĐ-PCCC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

– Căn cứ chương IV Luật Phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá X kỳ họp lần thứ IX thông qua ngày 29/6/2001 và Chủ tịch  nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh công bố số 08/2001/CTN  ngày 12/7/2001 có hiệu lực kể từ ngày 04/10/2001.

– Căn cứ nghị định số35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy”.

– Căn cứ vào tình hình thực tế an toàn PCCC của cơ sở.

– Căn cứ vào tình hình thực tế của cơ sở.

Điều 1: Nay thành lập lực lượng PCCC cơ sở:

TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH BỘ PHẬN LÀM VIỆC
1
2
3
4
5
6
7

Điều 2: Lực lượng PCCC cơ sở có nhiệm vụ:

  1. Đề xuất việc ban hành các nội quy, quy định an toàn PCCC.
  2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy; xây dựng các phong trào quần chúng tham gia phòng cháy và chữa cháy.
  3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
  4. Tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ về Phòng cháy và chữa cháy.
  5. Chuẩn bị lực lượng phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu.

Điều 3: Các ông ( bà) trong  Đội Phòng cháy và chữa cháy có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

            CÔNG TY … CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

 

DANH SÁCH ĐỘI PCCC CƠ SỞ

Kèm theo Quyết định số …/ QĐ-PCCC ngày  … tháng … năm 2017

TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH BỘ PHẬN LÀM VIỆC
1
2
3
4
5
6
7

 

 

   CÔNG TY …  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2017

 

PHIẾU THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY

STT Tên, loại phương tiện PCCC Số lượng Vị trí bố trí, lắp đặt Chất lượng hoạt động
1 Đầu báo khói Trần văn phòng Tốt
2 Đầu chữa cháy Sprinkler Trần văn phòng Tốt
3 Bình dập lửa xách tay ( CO2 ) Văn phòng Công ty Tốt

 

     NGƯỜI THỐNG KÊ

CÔNG TY …. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

 

 

BẢNG THỐNG KÊ

CÔNG TÁC LẬP VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY

TT Ngày Tháng, năm Nội dung lập, thực tập phương án Chữa cháy Kết quảđánh giá
Báo cháy giả định.Sơ tán theo cầu thang bộ.

Dập lửa giả định dùng bình xịt CO2 xách tay.

Dập lửa giả định dùng vòi nước cứu hỏa.

Tháo lắp vòi/ống nước cứu hỏa

Đạt yêu cầu.

Ngày      tháng     năm …

 

 

 

 

Tag: 2018 2019 mới năm 2017 doc tại chỗ 2016 ngành biểu dân tải thcs cảnh sát khánh hoà huy cs hà hải kỷ niệm thanh hóa lâm đồng truyền thống chổ danh sách quan đạo bcđ mầm non xã