Hướng Dẫn Thủ Tục Thành Lập Trang Trại

I. Điều kiện thành lập trang trại chăn nuôi

Theo Điều 5 Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT và lập Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo quy định tại Điều 8 Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT nộp tại Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh:

“Điều 5. Tiêu chí xác định kinh tế trang trại

Cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại phải thỏa mãn điều kiện sau:

1. Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất tổng hợp phải đạt:

a) Có diện tích trên mức hạn điền, tối thiểu:

– 3,1 ha đối với vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long;

– 2,1 ha đối với các tỉnh còn lại.

b) Giá trị sản lượng hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm.

2. Đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1.000 triệu đồng/năm trở lên;

3. Đối với cơ sở sản xuất lâm nghiệp phải có diện tích tối thiểu 31 ha và giá trị sản lượng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm trở lên.”

“Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

2. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản. Đối với diện tích đất cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất xác nhận là người đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.”

II. Thủ tục xin thành lập trang trại chăn nuôi

Bước 1: chuẩn bị hồ sơ thành lập trang trại chăn nuôi

Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại cần phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại bao gồm các loại giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại;

– Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.

Đối với diện tích đất cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất xác nhận là người đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

Bước 2: Nộp hồ sơ

– Cá nhân, hộ gia đình hoặc người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, hộ gia đình nộp 01 bộ hồ sơ kể trên tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trang trại sản xuất.

– Đối với cơ sở sản xuất nằm trên địa bàn nhiều xã thì cá nhân, hộ gia đình tự quyết trong việc lựa chọn Ủy ban nhân dân cấp xã nào nộp hồ sơ cho thuận tiện nhất.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

– Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ khi hồ sơ có đủ giấy tờ kể trên, và phải được điền đầy đủ thông tin vào Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Trường hợp thiếu hoặc có sai dót thì yêu cầu Cá nhân, hộ gia đình hoặc người đại diện theo ủy quyền bổ sung, sửa đổi cho đúng theo quy định.

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.

Bước 4: Xác minh và chuyển hồ sơ

– Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại và chuyển hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thời hạn xác minh và chuyển hồ sơ: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;

– Trường hợp không xác nhận Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ.

Thời hạn trả lời: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

– Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho cá nhân, hộ gia đình trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

+ Đầy đủ hồ sơ kể trên;

+ Thỏa mãn tiêu chí xác định kinh tế trang trại kể trên.

– Giấy chứng nhận kinh tế trang trại sau khi cấp được chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp xã và trả cho chủ trang trại trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải gửi văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã, trong đó nói rõ lý do để thông báo cho người nộp hồ sơ.

Lưu ý: Nếu sau 13 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ mà không nhận được Giấy chứng nhận kinh tế trang trại hoặc không nhận được thông báo không cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại thì người đề nghị cấp giấy chứng nhận có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

III. Mẫu đơn xin thành lập trang trại

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại được ban hành kèm theo Thông tư số 27 /2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

KINH TẾ TRANG TRẠI

     Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện ……………………………

Họ và tên chủ trang trại hoặc (đại diện hộ gia đình trang trại):………………………….  Nam/Nữ

Năm sinh…………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số……………………….ngày cấp…../…./…….Nơi cấp:…………………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND)…………………………………………

Ngày cấp……………/……/……Ngày hết hạn……./……/……… Nơi cấp………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………..

     Đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại với những thông tin sau:

  1. Địa điểm trang trại:……………………………………………………………………………….
  2. Lĩnh vực sản xuất của trang trại:…………………………………………………………….
  3. Diện tích đất của trang trại: Tổng diện tích đất nông nghiệp (ha):………………..

Trong đó:+) Diện tích đất lâm nghiệp:………………………………………………………..

+) Diện tích các loại đất nông nghiệp khác:……………………………………

4. Giá trị sản lượng hàng hóa năm liền kề:

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung kê khai trên đơn./.

  ………., ngày …. tháng …. năm …….

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP Xà(về lĩnh vực sản xuất, giá trị sản lượng hàng hóa của trang trại)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                  Ngày….. tháng…. năm …..

                                                                 TM. Uỷ ban nhân dân

                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

Tag: phép gà cách trình đăng ký