Home / Tổng hợp / Luật doanh nghiệp mới nhất về công ty cổ phần

Luật doanh nghiệp mới nhất về công ty cổ phần

Luật doanh nghiệp mới nhất về công ty cổ phần

Các quy định của pháp luật về công ty cổ phần được ghi nhận tại luật doanh nghiệp dn 2005 và luật doanh nghiệp 2014. Kể từ ngày 1/7/2015 trở về sau năm 2016, 2017 các quy định về luật doanh nghiệp 2014. Luật Ngô Gia xin giúp các cá nhân tìm hiểu một số quy định của pháp luật về công ty cổ phần.

Luật doanh nghiệp 2014 quy định về công ty cổ phần như sau:

Khái niệm công ty cổ phần là gì::

Căn cứ theo điều 110 Luật doanh nghiệp có thể hiểu định nghĩa công ty cổ phần như sau:

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn và tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, khi đăng ký công ty cổ phần cần có ít nhất 3 cổ đông tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần.

Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần:

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần có: Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, ban kiểm soát của công ty.

Ngoài ra, công ty cổ phần có thể có các phòng ban, bộ phận khác như phòng kinh doanh, phòng nhân sự, phòng pháp lý để giúp công ty cổ phần giải quyết các tranh chấp về kinh doanh thương mại của công ty. Khi cần doanh nghiệp cần có thể thành lập hội đồng kỷ luật trong công ty cổ phần để xử lý các vi phạm lao động.

Quy định về mua bán cổ phần trong công ty cổ phần:

Khi mua bán cổ phần, các cổ đông cần chú ý nếu công ty cổ phần mới thành lập trong thời hạn 03 năm thì cổ đông sáng lập công ty được quyền chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho cá nhân bên ngoài công ty nếu được đại hội đồng cổ đông công ty đồng ý.

Các văn bản luật liên quan đến công ty cổ phần mà các công ty cổ phần cần tham khảo

Luật về cổ phần hóa doanh nghiệp đối với nhà nước, luật thuế của doanh nghiệp, luật thương mại, bộ luật lao động….

Để hiểu rõ hơn về công ty cổ phần các cá nhân có thể tham khảo những bài tiểu luận, tập bài giảng, slide dành cho môn luật kinh tế, tập câu hỏi trắc nghiệm, các tình huống về quản lý, về hoạt động về công ty cổ phần.

Danh sách một số công ty cổ phần đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự:

công ty cổ phần bảo việt luật; công ty cổ phần nhân luật miền bắc; công ty cổ phần tư vấn trí luật; công ty cổ phần hợp luật; công ty cổ phần thép nhân luật miền nam; công ty cổ phần nhân luật miền trung; công ty cổ phần hợp luật quận 10; công ty cổ phần tư vấn trí luật; công ty cổ phần tư vấn tín luật; công ty cổ phần tư vấn luật đông đô.

Gọi Ngay!