Home / Tổng hợp / Mẫu giấy vay tiền viết tay

Mẫu giấy vay tiền viết tay

Mẫu giấy vay tiền viết tay

Khi vay tiền các cá nhân có thể viết giấy vay tiền bằng tay với hình thức và nội dung theo mẫu giấy vay tiền viết tay dưới đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——***——-

 

HỢP ĐỒNG CHO CÁ NHÂN VAY TIỀN
Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20…, tại địa chỉ……………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………….
Chúng tôi gồm có:
Bên A: (bên cho vay)
Ông/Bà  
…………………………….………… Giới tính:………