Mất giấy chứng nhận mẫu dấu

Mất giấy chứng nhận mẫu dấu

Theo quy định trước đây, mỗi doanh nghiệp chỉ có một con dấu và được cấp giấy chứng nhận mẫu dấu. Luật doanh nghiệp 2014 cho phép các doanh nghệp tự quyết định về số lượng con dấu, hình thức con dấu, doanh nghiệp chỉ cần gửi thông báo mẫu dấu tới Sở kế hoạch và Đầu tư trước khi sử dụng con dấu. Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận mẫu dấu mà làm mất giấy chứng nhận mẫu dấu thì giải quyết theo quy định dưới đây.

Mất giấy chứng nhận mẫu dấu

Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định về Quản lý và sử dụng con dấu có hướng dẫn xử lý khi mất giấy chứng nhận mẫu dấu, cụ thể:

“1. Các doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thực hiện thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.

  1. Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp.
  2. Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp được làm con dấu theo quy định tại Nghị định này; đồng thời thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
  3. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:
  4. a) Làm con dấu lần đầu sau khi đăng ký doanh nghiệp;
  5. b) Thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và mầu mực dấu;
  6. c) Hủy mẫu con dấu.
  7. Trình tự, thủ tục và hồ sơ thông báo mẫu con dấu thực hiện theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.”

Như vậy, việc quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định trên. Trường hợp mất giấy chứng nhận mẫu dấu, doanh nghiệp gửi thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.