Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên

Điều 61 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về Biên bản họp Hội đồng thành viên

“1. Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

2. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;

b) Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện ủy quyền của thành viên không dự họp;

c) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;

d) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành đối với từng vấn đề biểu quyết;

đ) Các quyết định được thông qua;

e) Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp.

3. Người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên.”

TÊN DOANH NGHIỆP

——————

 

 

Số:…….. /BB-…..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

————–

 

Hà Nội, ngày…… tháng…   năm…….

 

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY …………..

( Về việc …………………………..)

 

 

Hôm nay, ngày… tháng …năm…, tại trụ sở Công ty ……………………………………………………………………..

 

Địa chỉ: ………………., Hội đồng thành viên Công ty gồm:

 

1…………………………

 

2…………………………

 

Sau khi bàn bạc, thoả thuận đã đi đến  nhất trí  như sau:

 

1…………………………

 

2…………………………

 

Biên bản này được các thành viên thông qua ngày ……….. và được lập thành ……. bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

Chữ ký các thành viên (ký, ghi rõ họ tên)

Công ty tnhh 2 thành viên có nhu cầu tư vấn các vấn đề về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn.

0934562586