Home / Tổng hợp / Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên thành lập công ty

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên thành lập công ty

DVDN247 xin được cung cấp cho quý doanh nghiệp mẫu biên bản họp hội đồng thành viên thành lập công ty

Công ty TNHH ….
Số ../…/QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng ..  năm ….

                                                    

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

Hôm nay, vào lúc … giờ  … ngày …/…/….., tại trụ sở Công ty TNHH …., địa chỉ số ………., chúng tôi gồm:

  1. Ông/Bà……….. – Chủ tịch hội đồng thành viên – Chủ tọa cuộc họp

Sở hữu………..chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

  1. Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.
  1. Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.
  2.  Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.
  3. Bà …… – Thư ký cuộc họp

– Vắng mặt: 0

Ông/bà ……..tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên.

 

  1. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

** Thay đổi thành viên từ Ông/Bà…….do không thực hiện việc cam kết góp vốn lần cuối vào ngày….. Phần vốn này do ông/bà ……… góp thay cho ông/bà……   chiếm ….% vốn điều lệ.

Ông (bà) ….. trở thành thành viên của công ty.

* Cơ cấu vốn mới như sau:

– Ông/Bà…………. (thành viên mới do góp bù ) góp ……. đồng – …….%

– Ông/Bà…………. góp ……. đồng – …….%

– Ông/Bà…………. góp ……. đồng – …….%

– Ông/Bà…………. góp ……. đồng – …….%

* Sửa Điều …… và Điều …… trong điều lệ công ty TNHH ……….. về cơ cấu tổ chức quản lý công ty.

Cơ cấu vốn mới như sau:

– Ông/Bà…………. (thành viên mới do góp bù) góp ……. đồng – …….%

– Ông/Bà…………. góp ……. đồng – …….%

– Ông/Bà…………. góp ……. đồng – …….%

– Ông/Bà…………. góp ……. đồng – …….%

 

  1. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi thành viên nêu trên và sửa điều … trong điều lệ công ty

 

  1. Biểu quyết:

– Số phiếu tán thành: ….. phiếu/……. phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

– Số phiếu không tán thành:0 phiếu

– Không có ý kiến: 0 phiếu

 

  1. Hội đồng thành viên quyết định: thông qua việc thay đổi thành viên và điều lệ công ty như nêu trên. Giao Ông /Bà……….., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc … giờ …. cùng ngày

 

Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp và thư ký

Lưu ý: Doanh nghiệp lưu bản chính biên bản họp tại sổ biên bản của công ty, nộp bản sao tại cơ quan đăng ký kinh doanh, có thể tham khảo hình thức sao y  sau đây:

SAO Y BẢN CHÍNH
Công ty TNHH …….

Số :…./SY/….

TPHCM, ngày   tháng   năm

Giám đốc

(ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

-P.ĐKKD-Sở KH-ĐT;

-Các thành viên.

 

Gọi Ngay!