Home / Tổng hợp / Mẫu biên bản họp thành lập chi nhánh công ty

Mẫu biên bản họp thành lập chi nhánh công ty

Mẫu biên bản họp thành lập chi nhánh công ty

Đối với công ty tnhh hai thành viên trở lên và công ty hợp danh thì trong hồ sơ lập chi nhánh phải có biên bản họp hội đồng thành viên, đối với công ty cổ phần cần có biên bản họp hđqt về việc thành lập chi nhánh của công ty. Luật Ngô Gia xin chia sẻ nội dung cần có trong biên bản họp thành lập chi nhánh của công ty.

Trong biên bản họp cần có các nội dung: Tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, ngày giờ, địa điểm diễn ra cuộc họp, thành phần tham gia cuộc họp, chủ tọa cuộc họp, thư ký cuộc họp, tên chi nhánh, địa chỉ chi nhánh, ngành nghề kinh doanh của chi nhánh, thông tin về người đứng đầu chi nhánh  ( họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch, số CMND/ thẻ căn cước/hộ chiếu, ngày cấp nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại), số phiếu biểu quyết tại cuộc họp ( số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành, số phiếu có ý kiến khác), các quyết định được thông qua tại cuộc họp, cá nhân có nghĩa vụ thực hiện các nội dung của cuộc họp, thời gian kết thúc cuộc họp, chữ ký của người tham gia cuộc họp.

Các doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn về biên bản họp hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn.

0934562586

Gọi Ngay!