Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Góp Vốn Kinh Doanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— ***** ——–

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN GÓP VỐN KINH DOANH

(V/v: góp vốn thành lập Công ty …………………..)

 Hôm nay, vào lúc …. giờ, ngày…………………………… tại………………………………………………….

Chúng tôi gồm những Ông, Bà có tên sau:

1.Ông, Bà:………………………………………. Giới tính:……… Quốc tịch:……………………………………..

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:…………………… Ngày cấp:……… Nơi cấp:………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………..

2.Ông, Bà:………………………………………. Giới tính:……… Quốc tịch:……………………………………..

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:…………………… Ngày cấp:……… Nơi cấp:………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………..

3. Ông, Bà:………………………………………. Giới tính:……… Quốc tịch:……………………………………..

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:…………………… Ngày cấp:……… Nơi cấp:………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………..

Đã tiến hành họp về việc góp vốn cùng kinh doanh, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích góp vốn: (thành lập công ty ……………….)………………………………………………………

2. Số vốn góp, loại tài sản góp vốn của từng thành viên:

– Ông , bà: ………………………………….

+ Loại tài sản góp vốn: (tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất) ..

+ Số vốn góp: (ghi cụ thể giá trị số vốn góp)………………………………………………………………………

+ Phương thức góp vốn: (góp vốn qua chuyển khoản, góp vốn trực tiếp bằng tiền mặt) ………….

– Ông , bà: ………………………………….

+ Loại tài sản góp vốn: (tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất) ..

+ Số vốn góp: (ghi cụ thể giá trị số vốn góp)………………………………………………………………………

+ Phương thức góp vốn: (góp vốn qua chuyển khoản, góp vốn trực tiếp bằng tiền mặt) ………….

– Ông , bà: ………………………………….

+ Loại tài sản góp vốn: (tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất) ..

+ Số vốn góp: (ghi cụ thể giá trị số vốn góp)…………………………………………………………………….

+ Phương thức góp vốn: (góp vốn qua chuyển khoản, góp vốn trực tiếp bằng tiền mặt) ………….

3. Thời hạn góp vốn: ………………………………………………………………………………………………………………

4. Cử người quản lý phần vốn góp: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Cam kết của các bên:…………………………………………………………………………………………………… …

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Nguyên tắc chia lợi nhuận:……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Các bên đã nhất trí thông qua biên bản với nội dung trên và cùng ký tên dưới đây:

ÔNG (BÀ)

(Ký, họ và tên)

ÔNG (BÀ)(Ký, họ và tên) ÔNG (BÀ)

(Ký, họ và tên)

 

 

 

 

 

Tag: mẫu thỏa hợp đồng tnhh văn cổ nghiệp tại sao ito thất bại