Mẫu Danh Sách Thành Viên Sáng Lập Công Ty TNHH

DVDN247 xin được cung cấp cho quý độc giả mẫu danh sách thành viên sáng lập công ty tnhh

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

 

STT Tên thành viên[1] Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức Số, ngày, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức Vốn góp Thời điểm góp vốn Số, ngày, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)    
Giá trị phần vốn góp[2] (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có) Tỷ lệ (%) Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn[3] Chữ ký của thành viên[4] Ghi chú[5]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                               

 

 

……, ngày……tháng……năm……

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi họ tên)[6]


 

[1] Trường hợp thành viên là tổ chức thì thông tin người đại diện theo ủy quyền của thành viên kê khai tại Danh sách người đại diện theo ủy quyền.

[2] Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên.

[3] Loại tài sản góp vốn bao gồm:

-Tiền Việt Nam

-Ngoại tệ tự do chuyển đổi

-Vàng

-Giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật

-Tài sản khác

[4] Trường hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của người đại diện theo ủy quyền hoặc đại diện theo pháp luật của tổ chức.

[5] Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi các nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp.

[6]Người ký Danh sách này đồng thời là người ký Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp/Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung GCN ĐKDN.

 

Bạn có thể sử dụng mẫu danh sách thành viên sáng lập công ty tnhh này cho công ty tnhh 1 thành viên, 2 thành viên trở lên …