Home / Tổng hợp / Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần

Theo quy định về chuyển nhượng vốn công ty cổ phần thì trong hồ sơ chuyển nhượng vốn góp công ty cổ phần để thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn công ty cổ phần phải có hợp đồng chuyển nhương cổ phần giữa bên chuyển nhượng cổ phần và bên nhận chuyển nhượng cổ phần. Các bên chuyển nhượng cổ phần có thể ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại trụ sở công ty hoặc chuyển phát nhanh hợp đồng tới các bên trong hợp đồng qua bưu điện. Các bên chuyển nhượng cổ phần có thể tham khảo mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần, hợp đồng chuyển nhượng vốn góp của công ty tnhh dưới đây:

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NH­ƯỢNG CỔ PHẦN

Số: …../……/HĐCN

 

 – Căn cứ Luật Thương mại 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Cắn cứ vào nhu cầu và khả năng các bên.

Hôm nay, ngày     tháng     năm      . Tại …………………………., Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: …………… do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp Đăng ký lần đầu ngày …… tháng ….. năm ……., Địa chỉ trụ sở chính: …………………………..

Chúng tôi gồm:

1/. Bên chuyển nhượng (gọi tắt là bên A):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2/. Bên nhận chuyển nhượng (gọi tắt là bên B):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sau khi trao đổi, thảo luận hai bên thống nhất ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với  những điều khoản sau:

Điều 1: Đối t­­ượng hợp đồng

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2: Phư­­ơng thức thanh toán

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của  bên A

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên B

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 5: Cam kết của các bên

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 6: Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký, không bên nào đư­ợc đơn ph­­ương đình chỉ hay sửa đổi hợp đồng.

Hợp đồng gồm 06 điều, 02 trang, đ­­ược lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý nh­­ư  nhau, mỗi bên giữ  01 bản để thực hiện

 

BÊN A

(ký tên)

BÊN B

(ký tên)

 
   
 

 

 
   

 

Xác nhận chuyển nhượng cổ phần:

Công ty xác nhận các bên đã chuyển nhượng cổ phần  như nội dung hợp đồng trên.

 

Gọi Ngay!