Home / Tổng hợp / Mẫu Hợp Đồng Dịch Vụ Thành Lập Công Ty

Mẫu Hợp Đồng Dịch Vụ Thành Lập Công Ty

Việc chuẩn bị 1 mẫu hợp đồng dịch vụ thành lập công ty hoàn hảo sẽ giúp bạn có thể tự tin hơn trong giao dịch thuê dịch vụ thành lập công ty tại các công ty cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

Dưới đây dvdn247 xin được tổng hợp HỢP ĐỒNG TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

SỐ: ………./2019/DVDN247-………/TLDN – …..

 Căn cứ luật doanh nghiệp ……………

Căn cứ luật thương mại………….

 

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY (sau đây gọi là “Hợp đồng”) này được lập ngày,,,,,,, tháng ………. năm 2019, tại Hà Nội giữa các bên sau đây:

BÊN A: CÔNG TY ………………………………………….. (Khách hàng)

Địa chỉ:  Số ………, phố ………., phường …………., quận …………, thành phố Hà Nội.

Đại diện: Ông/Bà ………………….

Chức vụ: Giám đốc

BÊN B: CÔNG TY (TÊN CÔNG TY CUNG CẤP DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY)

Địa chỉ:

Điện thoại: (+84-4) 6401765

Email:  Website:

Người đại diện: Ngô Thị Hà                    Chức vụ: Giám đốc

XÉT RẰNG:

–         Khách hàng có nhu cầu thành lập một công ty hoạt động tại Việt Nam. Khách hàng mong muốn được một công ty tư vấn luật chuyên nghiệp tư vấn và hỗ trợ tiến hành thủ tục để thành lập công ty.

–      DVDN247 là một Công ty Luật được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, chuyên nghiệp trong việc tư vấn pháp luật về đầu tư, bất động sản, thương mại, sở hữu trí tuệ và hỗ trợ doanh nghiệp. DVDN247 có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc tiến hành thủ tục thành lập công ty.

–         Do vậy, trên cơ sở kết quả đàm phán, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng này với những điều khoản và điều kiện như sau:

Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng

DVDN247 đồng ý cung cấp cho Khách hàng và Khách hàng đồng ý nhận cung cấp từ DVDN247 dịch vụ tư vấn pháp luật về thành lập công ty có nội dung chi tiết nêu tại Điều 2 và với Phí tư vấn nêu tại Điều 3 của Hợp đồng này.

Điều 2. Phạm vi tư vấn, Phương thức tư vấn và Thời hạn tư vấn

2.1              Phạm vi tư vấn:

Phạm vi tư vấn gồm các công việc sau đây:

2.1.1        Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc cho Khách hàng trước khi thành lập công ty.

2.1.2        Soạn thảo hồ sơ và thay mặt Khách hàng tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

2.1.3        Tư vấn cho Khách hàng về thủ tục đăng ký Mã số thuế tại cơ quan thuế.

2.1.4        Tư vấn cho Khách hàng về thủ tục khắc dấu pháp nhân cho công ty tại cơ quan công an.

2.2              Phương thức tư vấn:

2.2.1        Tư vấn trực tiếp cho Khách hàng.

2.2.2        Soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ giúp Khách hàng.

2.2.3        Thay mặt Khách hàng tiến hành các thủ tục tại cơ quan chức năng.

2.3              Thời hạn tư vấn:

2.3.1          Thời hạn soạn bộ hồ sơ để đăng ký kinh doanh thành lập công tytrong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng tư vấn pháp luật đã ký giữa DVDN247 và Khách hàng có hiệu lực và Khách hàng đã cung cấp đủ thông tin và tài liệu theo yêu cầu của DVDN247.

2.3.2          Thời hạn để công ty được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanhtrong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ thành lập công ty được nộp đủ và hợp lệ tại cơ quan chức năng.

Điều 3. Phí tư vấn và Phương thức thanh toán

3.1              Phí tư vấn: Phí tư vấn cho các công việc nêu tại các Điều 2 được tính trọn gói là ……000.000VNĐ (bằng chữ: …… triệu đồng), chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.

Phí tư vấn nêu trên không bao gồm các chi phí đi lại, lưu trú và các chi phí khác do hai bên thỏa thuận riêng.

3.2              Phương thức thanh toán phí tư vấn:

3.2.1        Thời hạn thanh toán phí tư vấn:

Phí tư vấn sẽ được Khách hàng thanh toán cho DVDN247 thành (02) hai đợt như sau:

3.2.1.1  Thanh toán đợt 1: Khách hàng sẽ thanh toán cho DVDN247 số tiền là: ….000.000 VNĐ (bằng chữ: ……………….nghìn đồng) Tại ngày hai bên ký kết Hợp đồng này.

3.2.1.2  Thanh toán đợt cuối:  Khách hàng sẽ thanh toán cho DVDN247 số tiền còn lại là ….000.000VNĐ(bằng chữ: ………………………).

3.2.2        Cách thức thanh toán:

–         Bằng tiền mặt tại DVDN247.

3.2.3        Đồng tiền thanh toán: là tiền đồng Việt Nam.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Ngoài các quyền và nghĩa vụ thuộc về từng bên được quy định tại các Điều khoản khác của Hợp đồng này, mỗi bên còn có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này, cụ thể như sau:

4.1                Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng:

4.1.1        Cung cấp cho DVDN247 đầy đủ các thông tin và tài liệu kèm theo theo hướng dẫn của DVDN247. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác và nội dung của các thông tin, tài liệu cung cấp cho DVDN247.

4.1.2        Thanh toán cho DVDN247 phí tư vấn đầy đủ, đúng thời hạn, đúng phương thức mà hai bên thống nhất tại Điều 3 của Hợp đồng.

4.1.3        Phối hợp kịp thời với DVDN247 trong việc tiến hành thủ tục.

4.1.4        Yêu cầu DVDN247 thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về DVDN247 theo quy định tại Hợp đồng này.

4.2                Quyền và nghĩa vụ của DVDN247:

4.2.1        Thực hiện đúng và đủ các nội dung tư vấn đã cam kết tại Khoản 2.1 theo phương thức tư vấn quy định tại Khoản 2.2 Điều 2 của Hợp đồng này.

4.2.2        Được nhận thanh toán đủ và đúng thời hạn từ Khách hàng Phí tư vấn.

4.2.3        Bàn giao cho Khách hàng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh với điều kiện Khách hàng tuân thủ quy định về việc thanh toán Phí tư vấn và phối hợp kịp thời với DVDN247 trong tiến hành các thủ tục bắt buộc phải có sự hiện diện của người đại diện theo pháp luật của Khách hàng theo quy định của pháp luật.

4.2.4        Báo trước cho người đại diện của Khách hàng có mặt tại cơ quan chức năng để tiến hành thủ tục mà pháp luật yêu cầu.

4.2.5        Yêu cầu Khách hàng thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về Khách hàng theo quy định tại Hợp đồng này.

Điều 5. Luật áp dụng và Giải quyết tranh chấp

5.1              Toàn văn Hợp đồng này được điều chỉnh bởi các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

5.2              Mọi bất đồng, tranh chấp giữa hai bên của Hợp đồng, phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp đồng này phải được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng, hòa giải giữa hai bên. Trong trường hợp không đạt được một giải pháp hữu hảo thông qua tự hòa giải giữa hai bên, một trong hai bên hoặc cả hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Các thỏa thuận khác

6.1              Toàn văn Hợp đồng này bao gồm: văn bản Hợp đồng này, các Phụ lục gia hạn Hợp đồng (nếu có), các phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng (nếu có) và các văn bản khác đính kèm văn bản Hợp đồng này.

6.2              Trong quá trình thực hiện, hai bên có quyền đề xuất sửa đổi bất kỳ nội dung nào của bản Hợp đồng này. Mọi sửa đổi, bổ sung bất kỳ Điều khoản nào của văn bản Hợp đồng này đều phải được người đại diện hợp pháp của hai bên lập thành văn bản dưới hình thức một Phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng và phải được ký kết theo thẩm quyền, trình tự như ký kết văn bản Hợp đồng này.

6.3              Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày bên cuối cùng ký tên, đóng dấu hợp pháp vào văn bản Hợp đồng này và kết thúc khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ hoặc có hai bên thỏa thuận chấm dứt hoặc do Khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán mà không được sự chấp thuận của DVDN247.

6.4              Hợp đồng này được lập thành (04) bốn bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ (02) hai bản gốc.

Để khẳng định những cam kết nêu trên, người đại diện hợp pháp của từng bên tự nguyện ký tên và đóng dấu dưới đây tại ngày nêu ở phần đầu của Hợp đồng này:

 

CÔNG TY ……………….

 

 

 

 

 

 

……………………………

Giám đốc

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DVDN247

 

 

 

 

NGÔ THỊ HÀ

Chức vụ: Giám đốc

 

Tag: mẫu hợp đồng thành lập công ty tnhh, mẫu hợp đồng thành lập công ty cổ phần, mẫu hợp đồng thành lập công ty hợp danh

Gọi Ngay!