Home / Tổng hợp / Mẫu nội quy quy chế của công ty cổ phần

Mẫu nội quy quy chế của công ty cổ phần

Mẫu nội quy quy chế của công ty cổ phần

Không chỉ có công ty cổ phần nói riêng mà tất cả các công ty đều cần có nội quy, quy chế làm việc của công ty để quy định mọi hoạt động quản lý  của công ty bắt đầu từ khi công ty được thành lập đến mọi hoạt động của công ty từ chế độ tuyển dụng, chế độ làm việc của ban quản lý điều hành của công ty, chế độ tài chính, quy chế đào tạo đến việc thi đua khen thưởng của công ty. Có thể nói nội quy quy chế chính là thể hiện sự dân chủ của công ty.

Công ty cổ phần có thể xây dựng nội quy quy chế của công ty cổ phần bao gồm các nội dung dưới đây:

 

Tên DN:  …………………                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Địa chỉ:  …………………….                                                     Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Điện thoại: ……………….                                                                        ——oOo——

Fax: ………………………                                                                  …….,ngày…..tháng…….năm 2017

 

 

NỘI QUY, QUY CHẾ CÔNG TY

 

Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014;

 Căn cứ Bộ Luật Lao Động năm 2012;

– Căn cứ tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức sản xuất lao động trong doanh nghiệp: Sau khi trao đổi thống nhất với Ban lãnh đạo công ty ban hành nội quy quy chế trong doanh nghiệp như sau:

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

 

Điều 1: Quy chế tổ chức công ty cổ phần

– Cơ cấu tổ chức của công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, giám đốc………………………….

– Quy chế quản lý điều hành

Điều 2: Quy chế quản lý điều hành công ty cổ phần

Quy chế quản lý điều hành của đại hội đồng cổ đông:

+ Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

+ Thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

+ Họp đại hội đông cổ đông:

…………………………………………………………………………………………………………………..

-Quy chế làm việc của hội đồng quản trị công ty cổ phần:

+ Sống lượng thành viên hội đồng quản trị(hđqt);

+ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

+ Quyền hạn, trách nhiệm của hội đồng quản trị

+Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị

+ Họp hội đồng quản trị

……………………………………………………………………………………………………………………

  • Ban giám đốc công ty cổ phần:

+ quy chế bổ nhiêm ban giám đốc của công ty

……………………………………………………………………………………………………………………..

  • Ban kiểm soát công ty cổ phần

+ Số lượng thành viên ban kiểm soát công ty:

+ Quyền hạn ban kiểm soát:

………………………………………………………………………………………………………………………

Quy chế chi nhánh công ty cổ phần:

Điều 3: Quy chế pháp lý về công ty cổ phần

Quy trình ký kết các hợp đồng với đối tác của công ty, việc giải quyết các tranh chấp của công ty………….

 

Điều 4: Quy chế tài chính trong công ty cổ phần

Quy chế quản lý tài sản công ty cổ phần

-Quy chế quản lý nợ công ty cổ phần

– Quy chế thu chi nội bộ công ty cổ phần

– Quy chế chi tiêu nội bộ công ty cổ phần

-Quy chế công tác phí công ty cổ phần

…………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 5: Quy chế công đoàn tại công ty cổ phần

– Quy chế tuyển dụng của công ty cổ phần

– Quy chế đào tạo công ty cổ phần

– Quy chế khen thưởng của công ty cổ phần

– Quy chế quản lý nhân sự công ty cổ phần

…………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 6: Quy chế làm việc công ty cổ phần

-Thời gian làm việc:

-Thời gian nghỉ ngươi:

-Bảo hiểm xã hội:

………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 7: ……………………………………………………………………………………………………….

Điều 8:………………………………………………………………………………………………………

…….., Ngày……tháng…..năm 2016

                                                                             T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Gọi Ngay!