Home / Tổng hợp / Mẫu phiếu thay đổi nhân khẩu

Mẫu phiếu thay đổi nhân khẩu

Mẫu phiếu thay đổi nhân khẩu

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu HK02 ban hành

theo TT số 81/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi:……………………………………..…………………………………. ………………………..………………………..………..

 1. Thông tin về người viết phiếu báo
 2. Họ và tên (1):………………………………………..………………………………..……..…….…..……………………..……….. 2. Giới tính: ……..……
 3. CMND số:…………………………….…………..……..……..……..…… 4. Hộ chiếu số: …………………..…….……………………………….……..
 4. Nơi thường trú: ……………………….…………………..……………………………………………….…………………………………………..……………….
 5. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: …………..………………….……………………………..…………………………..………….………….…………………………

………………………………………………..………..………………………..…………….……… Số điện thoại liên hệ:………….………………………………

 1. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
 2. Họ và tên (1):…………………………………………..….…..……………………………………………………………….. ………2. Giới tính: ……..……
 3. Ngày, tháng, năm sinh:…………/…..….…/…….….……4. Dân tộc: …….….…………………5. Quốc tịch:…….………..……………….…
 4. CMND số:…………………..……………………….……………………..…… 7. Hộ chiếu số: ………………………..…….……………..………….…
 5. Nơi sinh: …………………….…………..………………….…………………………………….……………………………………………….………..…….…………
 6. Quê quán: …………………….…………..……………….…………………………………….………………………………………………………..…….…………
 7. Nghề nghiệp, nơi làm việc:……….………………………..………………………………………………………….………….…..………..……………
 8. Nơi thường trú: …………………………..………………………….……………………………………………………………………………..…….………….
 9. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ……..…….….……………..………..………..…………………….…………………………………………………….…………

………………………………….…………….….………….……………………….…………..…… Số điện thoại liên hệ:………….……..…………………………

 1. Họ và tên chủ hộ:…………..………….………..……………………………….…….…………..14. Quan hệ với chủ hộ:……………..…..
 2. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2):………..……………….……..….…………………………………………..……………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………………………..……………..…………………………………….

 1. Những người cùng thay đổi:

 

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm   sinh Giới tính Nơi sinh Nghề nghiệp Dân

tộc

Quốc

tịch

CMND số

(hoặc  Hộ   chiếu  số)

Quan hệ với  người có  thay đổi
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

…….…………,ngày…………tháng…………năm…………

Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)

(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

 

…….…………,ngày…………tháng…………năm…………

NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):………………………….…………………………………………………..

.…………………………………………………………….………………………….………………….…………..…………………………………………………………………

.…………………………………………………………….………………………….………………….…………..…………………………………………………………………

.…………………………………………………………….………………………….………………….…………..…………………………………………………………………

.…………………………………………………………….………………………….………………….…………..…………………………………………………………………

.…………………………………………………………….………………………….………………….…………..…………………………………………………………………

.…………………………………………………………….………………………….………………….…………..…………………………………………………………………

.…………………………………………………………….………………………….………………….…………..…………………………………………………………………

 

 

……….………ngày ………tháng………..năm…….……

TRƯỞNG CÔNG AN:………………………………………..

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

(2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu …

(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

(4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất.

Gọi Ngay!