Home / Tổng hợp / Mẫu quyết định thành lập hội đồng kỷ luật công ty

Mẫu quyết định thành lập hội đồng kỷ luật công ty

Thành lập hội đồng kỷ luật trong doanh nghiệp là một việc cần thiết, tuy không phức tạp nhưng nhiều công ty khi mới thành lập còn gặp nhiều lúng túng. Dvdn247 xin được giới thiệu tới doanh nghiệp mẫu quyết định thành lập hội đồng kỷ luật công ty

CÔNG TY …

_______________

 

Số: …

V/v Thành lập Hội đồng Kỉ Luật

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             ________________

…, ngày… tháng … năm …

 

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY …

  • Căn cứ điều lệ Công ty …
  • Căn cứ chức năng và quyền hạn của Tổng Giám đốc

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.     Thành lập Hội đồng Kỷ luật bao gồm các thành viên trong danh sách đính kèm.

Điều 2.    Hội đồng Kỷ luật căn cứ Nội quy, quy định Cộng ty …, có trách nhiệm xem xét xử lý việc vi phạm kỷ luật của nhân viên…. và quyết định biện pháp giải quyết, khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm.

Điều 3.     Phòng Quản trị Nguồn nhân lực và các ông/bà có tên trong danh sách đính kèm có trách nhiệm thi hành quyết định này/.

Điều 4.     Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng sẽ tự giải thể khi hoàn thành  nhiệm vụ được giao.

Nơi nhận:

Như điều 3;

Thông báo toàn Công ty

Lưu: VT

Tổng giám đốc/Giám đốc VP

 

 

 

 

 

 

 

Gọi Ngay!