Home / Tổng hợp / Mẫu quyết định thành lập hội đồng thi đua khen thưởng công ty

Mẫu quyết định thành lập hội đồng thi đua khen thưởng công ty

Doanh nghiệp muốn phát triển thì phải có kỷ luật, để kỷ luật được áp dụng nghiêm túc,  doanh nghiệp cần phải có hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật. Dưới đây là mẫu quyết định thành lập hội đồng thi đua khen thưởng công ty.

CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …/…./QĐ…… …………,  ngày …………. tháng ………… năm ……….

 

QUYẾT ĐỊNH

(Thành lập Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật của Công ty ……………………………)

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……………………………………………

 • Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012 có hiệu lực ngày 01/05/2013;
 • Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty …………………..số…………………………. do Sở Kế hoạch và Đầu tư ………………………………….. cấp ngày ………./…………/……………;Căn cứ vào Điều lệ của Công ty …………………. thông qua ngày ………../……………../………………;
 • Căn cứ vào Nội quy lao động của công ty ngày ……………………………….;
 • Căn cứ vào quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành của Công ty ……………………………………;
 • Căn cứ vào Quy chế khen thưởng – kỷ luật công ty được ban hành ngày ………………………………….;
 • Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính – nhân sự công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập Hội đồng khen thưởng – Kỷ luật của Công ty gồm các ông, bà có tên dưới đây như sau:

1. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

Chức danh: Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty – Chủ tịch hội đồng;

2. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

Chức danh:Phó giám đốc Công ty – Phó chủ tịch hội đồng;

3. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

Chức danh: Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty – Phó chủ tịch hội đồng;

4. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

Chức danh: Trưởng phòng Tổ chúc nhân sự – Ủy viên thường trực;

5. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

Chức danh: Đại diện các đoàn thể khác trong công ty – Ủy viên;

6. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

Chức danh: là Trưởng các đơn vị cơ sở trực thuộc công ty – Ủy viên;

7. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

Chức danh: Nhân viên Phòng Tổ chức nhân sự – Thư ký Hội đồng.

Điều 2: Hội đồng khen thưởng – kỷ luật công ty có các nhiệm vụ sau:

 • Xem xét thành tích của tập thể, cá nhân quản lý, nhân viên đề nghị khen thưởng và tặng các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao theo tiêu chuẩn quy định;
 • Trên cơ sở đề nghị của các Phòng, Ban, Bộ phận, Chi nhánh, Cửa hàng công ty, Hội đồng xét theo tiêu chuẩn quy định đề nghị cấp trên quyết định khen thưởng theo từng tiêu chuẩn thành tích đạt được;
 • Theo dõi, thụ lý hồ sơ của các tập thể, cá nhân vi phạm nội quy lao động trong toàn công ty;
 • Đôn đốc, hướng dẫn các Phòng, Ban, Bộ phận, Chi nhánh, Cửa hàng công ty tổ chức triển khai xét kỷ luật đối với người lao động đã vi phạm theo nội quy, quy định của công ty;
 • Tổ chức xét kỷ luật các tập thể và cá nhân đã vi phạm nội quy kỷ luật lao động của công ty theo quy định.

Điều 3: Ban giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Bộ phận, Chi nhánh, Cửa hàng và các thành viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

 • Như Điều 3 (để thực hiện)
 • Chủ tịch HĐQT (HĐTV) ( để báo cáo);
 • Lưu TCNS.
 GIÁM ĐỐC/ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

Gọi Ngay!