Home / Tổng hợp / Mẫu quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh

Mẫu quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh

Mẫu quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong một số trường hợp, khi thay đổi đăng ký kinh doanh, kèm theo thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh (theo mẫu), doanh nghiệp cần nộp mẫu quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh. Nếu là công ty cổ phần mẫu quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh do đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị ban hành, nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh mẫu quyết định do hội đồng thành viên ban hành, nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do chủ sở hữu công ty ra mẫu quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh.

 


TÊN DOANH NGHIỆP

             Số: 01/2017/QĐ –

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

               ………, ngày       tháng       năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ………………………..

Vv  Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY(hoặc HĐTV)

 Căn cứ:         

– …………………………………………………………………………………………..;

– ………………………………………………………………………………………….;

– ……………………………………………………………………………………………

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty như  sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 2:  Công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản …………………………………………………., tại điều lệ hiện hành của công ty như nội dung thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban lãnh đạo Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như ­­ điều 3;

– L­­ưu VP ./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HĐTV

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HĐTV

(ký tên, đóng dấu)