Home / Tổng hợp / Mua Cổ Phần Thành Lập Công Ty

Mua Cổ Phần Thành Lập Công Ty

Câu hỏi

Một công ty có thể mua cổ phần thành lập công ty khác được không?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 18 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý công ty:

1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp…

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước…;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự…

3. Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp sau đây:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

+ Vì công ty cổ phần của bạn có tư cách pháp nhân vậy nên theo điều 2 công ty của bạn hoàn toàn có thể mua cổ phần, góp vốn cho doanh nghiệp mới thành lập.

+ Mặt khác thì bạn không nằm trong quy định không có quyền thành lập doanh nghiệp

+ Việc mua cổ phần và góp vốn có thể nhìn theo hướng dự án đầu tư của công ty bạn

 

Gọi Ngay!