Home / Tổng hợp / Ngân hàng thương mại thành lập công ty chứng khoán

Ngân hàng thương mại thành lập công ty chứng khoán

Ngân hàng thương mại thành lập công ty chứng khoán

Các ngân hàng thương mại cổ phần với lợi thế về tài chính và kinh nghiệm trong việc quản lý tài chính thường đầu tư mở rộng kinh doanh vào những lĩnh  vực liên quan đến tài chính như đầu tư vào thị trường chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản….Theo thống kê có những ngân hàng thương mại đầu tư chứng khoán bao gồm:  Công ty chứng khoán trực thuộc ngân hàng thương mại  An Bình được thành lệp vào năm 2006 đó là công ty chứng khoán ABS, công ty SBS trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Sacombank….. Hiện tại đã có hơn 20 công ty chứng khoán thuộc các ngân hàng thượng mại cổ phần được ủy ban chứng khoán nhà nước cấp phép hoạt động trong  lĩnh vực chứng khoán.

Mô hình ngân hàng thương mại hoạt động trên Thị trường chứng khoán, trên thế giới có 2 loại:

* Mô hình chuyên doanh

Theo mô hình này, các công ty chứng khoán là công ty đơn năng, chuyên doanh độc lập, các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính khác không được phép tham gia vào hoạt động kinh doanh chứng khoán. Ưu điểm của mô hình này là hạn chế rủi roc ho hệ thống ngân hàng do những ảnh hưởng tiêu cực của thị trường chứng khoán, và các ngân hàng không được sử dụng vốn huy động để đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán: mặt khác, với sự chuyên môn hoá tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán phát triển. Điển hình cho mô hình này là các công ty chứng khoán ở Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, có sự tách bạch giữa hoạt động ngân hàng và lĩnh vực chứng khoán.

* Mô hình đa năng

Mô hình này không có sự tách bạch nào giữa hoạt động ngân hàng và chứng khoán. Ngân hảng thương mại không những được hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ mà còn được hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và bảo hiểm. (Các hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán gồm bảo lãnh phát hành, môI giới, tự doanh, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn đầu tư, tham gia vào lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán). Nó được áp dụng ở các nước Bắc Âu, Hà Lan, Thuỵ Sĩ, áo… Ưu điểm của mô hình này là ngân hàng có thể kết hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh, nhờ đó mà giảm bớt rủi ro cho hoạt động kinh doanh chung và có khả năng về tài chính chịu đựng các biến động của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, mô hình đa năng hoàn toàn có một số hạn chế: thị trường chứng khoán phát triển chậm vì hoạt động chủ yếu của hệ thống ngân hàng dùng vốn để cấp tín dụng và dịch vụ thanh toán, do đó ngân hàng thường quan tâm đến lĩnh vực chứng khoán. Điều này đã thể hiện sự kém phát triển ở thị trường chứng khoán Châu Âu tương quan với thị trường chứng khoán Mỹ. Bên cạnh đó, còn nhược điểm là trong trường hợp biến động trên thị trường chứng khoán, hậu quả có thể tác động tiêu cực đến lĩnh vực kinh doanh tiền tệ giữa hai loại hình kinh doanh này.

Nhìn chung với tiềm lực tài chính và khả năng quản lý của các ngân thương mại cổ phần, các ngân hàng hoàn toàn có thể đầu tư vào thị trường chứng khoán để hoạt động kinh doanh.