Home / Tổng hợp / Ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán là ngành nghề về dịch vụ trong hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam. Để đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán, cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện sau:

 Điều kiện đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán:

Đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán:

– Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, không thuộc đối tượng không được làm kế toán theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Luật Kế toán;

– Có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp;

– Có văn phòng và địa chỉ giao dịch;

– Có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán;

– Riêng đối với người nước ngoài đăng ký hành nghề kế toán cá nhân tại Việt Nam phải có thêm điều kiện được phép cư trú tại Việt Nam từ 1 năm trở lên, trừ khi có quy định khác trong các điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có tham gia ký kết hoặc gia nhập.

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán

Đối với người hành nghề kế toán trong doanh nghiệp dịch vụ kế toán:

– Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, không thuộc đối tượng không được làm kế toán theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Luật Kế toán;

– Có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp;

– Có hợp đồng lao động làm việc trong doanh nghiệp dịch vụ kế toán được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

Đối với doanh nghiệp dịch vụ kế toán:

– Có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán;

– Có ít nhất 2 người có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp, trong đó Giám đốc doanh nghiệp phải là người có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên từ 2 năm trở lên.

– Tại một thời điểm nhất định, người hành nghề kế toán chỉ được đăng ký hành nghề ở một doanh nghiệp dịch vụ kế toán, hoặc một doanh nghiệp kiểm toán, hoặc đăng ký hành nghề cá nhân.

– Người đăng ký hành nghề kế toán từ lần thứ hai trở đi phải có thêm điều kiện tham dự đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức hàng năm theo quy định tại  khoản 6 của Thông tư này.

– Trường hợp người hành nghề kế toán đã đăng ký hành nghề ở một doanh nghiệp dịch vụ kế toán chuyển sang đăng ký hành nghề ở doanh nghiệp dịch vụ kế toán khác hoặc tách ra hành nghề cá nhân thì phải có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động ở doanh nghiệp trước.

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán

– Người không có tên trong danh sách đăng ký hành nghề kế toán được Hội nghề nghiệp xác nhận thì không được ký vào sổ kế toán (đối với dịch vụ làm kế toán), không được ký báo cáo tài chính (đối với dịch vụ lập báo cáo tài chính, dịch vụ làm kế toán trưởng) và không được ký báo cáo kết quả dịch vụ kế toán.

– Doanh nghiệp dịch vụ kế toán sử dụng người không có tên trong Danh sách đăng ký hành nghề kế toán để ký vào sổ kế toán (đối với dịch vụ làm kế toán), ký báo cáo tài chính (đối với dịch vụ lập báo cáo tài chính, dịch vụ làm kế toán trưởng), hoặc để ký báo cáo kết quả dịch vụ kế toán thì doanh nghiệp dịch vụ kế toán và người đó sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Luật Ngô Gia xin cung cấp tới các cá nhân, tổ chức dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập công ty kế toán hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty dịch vụ kế toán.

0934562586

 

Gọi Ngay!