Home / Tổng hợp / Ngành nghề kinh doanh dịch vụ pháp lý

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ pháp lý

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ pháp lý

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ pháp lý là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Để có thể cung cấp dịch vụ pháp lý cho các cá nhân, tổ chức khác cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ pháp lý phải được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp. Các công ty luật, văn phòng luật sư là pháp nhân có tư cách cung cấp dịch vụ pháp lý cho các cá nhân, tổ chức.

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ pháp lý

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ pháp lý được mã hóa trong các mã ngành sau:

    691 6910   Hoạt động pháp luật
        69101 Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật
        69102 Hoạt động công chứng và chứng thực
        69109 Hoạt động pháp luật khác