Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí

Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí

I. Tìm hiểu bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

(trang 34 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2): Đọc văn bản sau …

a. Văn bản bàn về vấn đề : Giá trị của tri thức khoa học và người trí thức.

b + c. Bố cục văn bản và các câu mang luận điểm :

   – Phần mở bài (đoạn 1): đặt vấn đề “tri thức là sức mạnh và người có tri thức là người có sức mạnh”.

QUẢNG CÁO

Luận điểm “Tri thức là sức mạnh ; Ai có tri thức thì người ấy có được sức mạnh”.

   – Phần thân bài (đoạn 2, 3): Chứng minh tri thức đúng là sức mạnh trong công việc và khẳng định tri thức là sức mạnh của cách mạng.

Luận điểm : Câu đầu và hai câu kết của đoạn 2 ; Câu đầu đoạn 3.

   – Phần kết bài (đoạn còn lại): Phê phán một số người không biết quý trọng tri thức và sử dụng tri thức không đúng mục đích.

Luận điểm : câu đầu và câu cuối đoạn cuối văn bản.

d. Văn bản sử dụng phép lập luận chính tạo sức thuyết phục là chứng minh.

e. – Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống : xuất phát từ thực tế đời sống để rút ra vấn đề mang ý nghĩa tư tưởng, đạo lí.

   – Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí: Dùng giải thích, chứng minh… làm sáng tỏ, một vấn đề tư tưởng, đạo đức, lối sống.

QUẢNG CÁO

Luyện tập

(trang 36 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2): Đọc văn bản sau …

a. Văn bản “Thời gian là vàng” là bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lí.

b. Văn bản nghị luận về giá trị của thời gian. Các luận điểm chính :

   – Thời gian là sự sống

   – Thời gian là thắng lợi

   – Thời gian là tiền

   – Thời gian là tri thức

c. Phép lập luận phân tích và chứng minh.

Người viết đã phân tích giá trị của thời gian thành các luận điểm. Các luận điểm này lại được chứng minh bằng những dẫn chứng thực tiễn. Mạch triển khai lập luận của bài văn đơn giản nhưng cô đọng, sáng rõ và chặt chẽ.

 

 

 

 

 

 

Tag: đảng phải tác tưởng tuyên truyền đạo đức phong cách đăng ký hồ chí minh 2017 violet nghị về vấn lí mạnh kế hoạch quyết 35 cường bảo vệ tảng phòng chống suy thoái xây dựng gương điển “học tấm minh” độc lập dân tộc gắn liền xã hội cộng hcm ngoại tình tôi trả liên hệ thân thi tiểu con lớp nhận diện những biểu hiện đàn ông mao trạch đông đội nước do vì pdf thuyết mạng phóng soạn dàn văn 2018 tại sao câu hỏi môn lối sống huy đại đoàn nữ giáo dục khái niệm thuật nho 27 trách nhiệm góp phần nay quả khắc phục giảng viên nội dung sáng ai chết triết lược bày quốc bối cảnh đất nay? mẫu nói minh? phân tài cốt lõi trắc nghiệm án tiếng anh giàu thống quan điểm sâu sắc của: phật ôn chồng yếu nét gì? tôn ảnh vợ bác giai đoạn quát lop canh tân triều nguyễn hoá socrate thiên chúa hay 2019 an tổ cầm cuộc phương bắc bá nào vào ta? đấu cán slide gồm đình kiến gắng tắt chỉ tiễn nôn nóng tả khuynh sao? hợp nhuần nhuyễn cand “toàn truyền” tưởng hồ chí minh nghị về vấn đạo lí giáo đức phong cách đăng ký 2019 đại đoàn dân tộc khái niệm ngoại tình tiểu mạng liên hệ thân phòng chống suy thoái lối sống quả khắc phục những biểu hiện tự diễn đảng cộng việt nam nhận mạnh bản cận trắc nghiệm viên xây dựng cán bác giai đoạn nay 2018 nội dung phóng đấu 27 2017 cương câu hỏi pdf sách thi viết hiểu kế hoạch 2016 2020 chỉ 05-ct/tw quốc soạn dàn xã hội phân chuyên ôn môn trình theo năm gì biến sản đẩy bình bộ 1 cơ tranh mác lênin thị nguồn gốc chủ toàn tăng nền hình với mới 12 thu ở quân nhà phụ ta vận cho – lớn chất liệu đáp 10 nhất đặc dưới quá nhân quyền 18 mà cố tóm quy luật lượng cần máy