Home / Tổng hợp / Phạm vi điều chỉnh của luật doanh nghiệp 2005

Phạm vi điều chỉnh của luật doanh nghiệp 2005

Phạm vi điều chỉnh của luật doanh nghiệp 2005
Phạm vi điều chỉnh của luật doanh nghiệp được quy định tại điều 1 của luật doanh nghiệp 2005. Giải thích các từ ngữ tại điều 4, ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại điều 7, quyền của doanh nghiệp tại điều 8, nghĩa vụ của doanh nghiệp tại điều 9, nội dung điều lệ của doanh nghiệp tại điều 22, điều kiện cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp tại điều 24, về công bố nội dung đăng ký kinh doanh tại điều 28, vấn đề chuyển quyền sở hữu tại sản tại điều 29 . Quy định về cá nhân, tổ chức không có quyền tham gia thành lập và quản lý doanh nghiệp tại khoản 2 điều 13 Luật doanh nghiệp 2005.

Phạm vi điều chỉnh của luật doanh nghiệp 2005
Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số điều khoản của luật doanh nghiệp cần chú ý của luật doanh nghiệp 2005 đó là: điều 18,điều 34,35,36,37,38,39,điều 43,44,45,46,47,48,điều 50,51,52,53,54,55,56,57,59,59,điều 60,61,62,63,64,67,68,điều 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79, điều 80,81,82,83,84,85,86, điều 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 điều 116,120,158 của luật doanh nghiệp năm 2005.

Trên đây là các điều khoản quy định về công ty tnhh, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, các quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, thủ tục giải thể doanh nghiệp hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ.

Gọi Ngay!