Home / Đọc báo cùng dvdn247 / phân tích _CaptureRegion trong coc bot

phân tích _CaptureRegion trong coc bot

;Saves a screenshot of the window into memory.

hàm này có tác dụng là lưu màn hình cửa sổ vào memory. khá hay

Func _CaptureRegion($iLeft = 0, $iTop = 0, $iRight = 860, $iBottom = 720, $ReturnBMP = False)
_GDIPlus_BitmapDispose($hBitmap)
_WinAPI_DeleteObject($hHBitmap)

If $ichkBackground = 1 Then
Local $iW = Number($iRight) – Number($iLeft), $iH = Number($iBottom) – Number($iTop)

Local $hDC_Capture = _WinAPI_GetWindowDC(ControlGetHandle($Title, “”, “[CLASS:BlueStacksApp; INSTANCE:1]”))
Local $hMemDC = _WinAPI_CreateCompatibleDC($hDC_Capture)
$hHBitmap = _WinAPI_CreateCompatibleBitmap($hDC_Capture, $iW, $iH)
Local $hObjectOld = _WinAPI_SelectObject($hMemDC, $hHBitmap)

DllCall(“user32.dll”, “int”, “PrintWindow”, “hwnd”, $HWnD, “handle”, $hMemDC, “int”, 0)
_WinAPI_SelectObject($hMemDC, $hHBitmap)
_WinAPI_BitBlt($hMemDC, 0, 0, $iW, $iH, $hDC_Capture, $iLeft, $iTop, 0x00CC0020)

Global $hBitmap = _GDIPlus_BitmapCreateFromHBITMAP($hHBitmap)

_WinAPI_DeleteDC($hMemDC)
_WinAPI_SelectObject($hMemDC, $hObjectOld)
_WinAPI_ReleaseDC($HWnD, $hDC_Capture)
Else
getBSPos()
$hHBitmap = _ScreenCapture_Capture(“”, $iLeft + $BSpos[0], $iTop + $BSpos[1], $iRight + $BSpos[0], $iBottom + $BSpos[1])
Global $hBitmap = _GDIPlus_BitmapCreateFromHBITMAP($hHBitmap)
EndIf

If $ReturnBMP Then Return $hBitmap
EndFunc   ;==>_CaptureRegion

#cs

giảm cân
có khá nhiều hàm cần phân tích giờ sẽ mổ sẻ các hàm dần dần
_GDIPlus_BitmapDispose
_WinAPI_GetWindowDC
_WinAPI_SelectObject
_WinAPI_BitBlt

#ce